Kills TOP 10 MORE
# Nick Games Kills Damage Headshots
1 AVATAR FEUFPS_TTV 92 199,972 18,995,150 214,891
2 AVATAR LG_ShivFPS 195,790 32,763,310 97,791
3 AVATAR facebook_TFranQ 133 195,670 23,171,630 11,401
4 AVATAR HuYa17797964 4,796 161,065 324,645 24,753
5 AVATAR Aim Gomi Goat 1,483 153,035 516,570
6 AVATAR COL_Apryze 83 151,017 400,191 597
7 AVATAR GUM Vitone 145,090 40,625
8 AVATAR cszzilong 131,258
9 AVATAR @blushy 125,397 407,965 149,506
10 AVATAR asarannnnnnn 113,808
Damage TOP 10 MORE
# Nick Games Kills Damage Headshots
1 AVATAR LG_ShivFPS 195,790 32,763,310 97,791
2 AVATAR NM_RealFatalFlaw 1,684 102,472 26,930,400 445
3 AVATAR FTX_ImperialHa1 87,062 23,821,525 352
4 AVATAR A 90,175 23,473,589
5 AVATAR facebook_TFranQ 133 195,670 23,171,630 11,401
6 AVATAR GOD_SIN_MASTER 95,875 22,406,993 60,417
7 AVATAR FEIExot 78 90,685 21,644,566 1,693
8 AVATAR pardon 94,719 21,633,438 105,929
9 AVATAR TicTaks_x 2,090 21,474,836 135
10 AVATAR 21 3,871 21,474,836 106,486