Kills TOP 10 MORE
# Nick Games Kills Damage Headshots
1 AVATAR AWUASHARK 202,467 21,474,836 106,486
2 AVATAR FEUZIN RASGA Y RASGA 92 194,061 18,503,073 207,559
3 AVATAR facebook_TFranQ 133 192,017 21,738,046 11,401
4 AVATAR LG_ShivFPS 188,884 32,376,683 97,791
5 AVATAR twitch_rtziin 2,686 185,896 3,737,727 4,790
6 AVATAR -1633851766 4,796 160,435 324,645 24,753
7 AVATAR Rid_KaronPe 1,483 152,036 516,570
8 AVATAR COL_Apryze 23,785 148,672 21,670,640 597
9 AVATAR @blushy 123,885 407,965 146,865
10 AVATAR Calamiti 113,276 21,474,836
Damage TOP 10 MORE
# Nick Games Kills Damage Headshots
1 AVATAR LG_ShivFPS 188,884 32,376,683 97,791
2 AVATAR NM_RealFatalFlaw 1,684 100,851 26,444,303 445
3 AVATAR FEIExot 78 96,903 23,225,215 1,693
4 AVATAR FTX ImperialHal 83,935 22,862,748 352
5 AVATAR GOD_SIN_MASTER 92,726 22,404,476 60,417
6 AVATAR Khara 21,828 8,828 21,754,181 98,655
7 AVATAR facebook_TFranQ 133 192,017 21,738,046 11,401
8 AVATAR COL_Apryze 23,785 148,672 21,670,640 597
9 AVATAR flatline perhaps? 2,909 21,474,836 135
10 AVATAR AWUASHARK 202,467 21,474,836 106,486