# Nick Level Games Total Kills Total Damage Total Headshots
1 AVATAR facebook_TFranQ 4834 1,921 159,653 21,751,115 11,401
2 AVATAR huya17797964 834 4,796 150,230 324,645 24,753
3 AVATAR T1_KaronPe 1370 1,483 137,374 516,570
4 AVATAR blushy 4016 113,171 21,474,836 10,032
5 AVATAR RealFatalFlaw 2741 23,366 90,303 23,273,149 15,316
6 AVATAR YukipediaNecst 2791 82,958 12,216,788
7 AVATAR EdisonArm 2297 82,681 18,603,651 88,547
8 AVATAR X_Anytime 1594 4,925 82,258 15,453,637 36,575
9 AVATAR lyr1c 1820 81,523 16,387,838
10 AVATAR SteveYoR_TTV 2205 62 80,901 18,039,102 966
11 AVATAR sF DIEGOSAURS 1937 3,328 78,731 7,788,571 48,832
12 AVATAR FEUFPS_TTV 4411 92 77,903 9,433,930 37,489
13 AVATAR VitoneWithManaos 1665 74,900 40,625
14 AVATAR triIIaGus 2200 13,367 74,415 19,384,587 1,181
15 AVATAR Cn_asaran 3068 74,029
16 AVATAR ProdigyLINGERS 1680 71,786 8,198,042 140
17 AVATAR AA-EixWais 2534 71,164 2,078,569
18 AVATAR phazingg 935 69,907 8,010,132
19 AVATAR DerDerSpeeDErmaN 2505 66,076 11,728,389
20 AVATAR Twitch_oRyzAe 1657 65,936 17,360,792
21 AVATAR alelu 1753 783 65,161 200,856 12,794
22 AVATAR rizaRn1_TTV 1567 63,211 2,614,856
23 AVATAR strikerzaofps 1980 285 63,037 16,301,254 77,926
24 AVATAR aceu 1358 61,114 11,972,986
25 AVATAR Chatare | | Euriece 2382 60,548 1,665,916 9,570
26 AVATAR Cuachic 2091 60,396 13,174,212 75,013
27 AVATAR Buayaalangit 1091 1,314 60,323 2,791,933
28 AVATAR Doryuu 2230 3,693 60,088 13,160,414 14,560
29 AVATAR GolbangeMuchim-1618487843 1509 9,607 59,803 13,272,754
30 AVATAR sYnceDez 1347 12 59,489 13,530,737 50,876
31 AVATAR TacosDeArepa 2050 58,245 11,261,968 371
32 AVATAR XzZiE 1572 58,216 12,361,853 1,595
33 AVATAR jelliedcornTV 1729 1,247 57,747 370,208 1,076
34 AVATAR ottrOnTwitch 2130 2,848 56,845 6,533,807
35 AVATAR JamsBTW 1362 17 56,568 13,229,933 4,927
36 AVATAR rFaide 1741 56,352 14,686,780 62,235
37 AVATAR NeIsinho7x 2832 56,211
38 AVATAR m1sttyK 1293 4,540 55,956 4,408,929 31,233
39 AVATAR 1GirthTV 1547 55,659 12,999,307 66,383
40 AVATAR WH_Dedsecq 1841 55,510 273,323 66,079
41 AVATAR cszzilong 652 54,401
42 AVATAR TRACKINGMASTER69 1655 54,202 12,458,566 66,082
43 AVATAR TSM_g7dolphn 1943 9,286 54,105 11,406,815
44 AVATAR EcR1x 1609 52,694 13,197,094 60,276
45 AVATAR TSM_Alux 1446 4,271 51,664 6,113,059 53,425
46 AVATAR twitch_stooj 1822 51,514
47 AVATAR That_is_this 2249 51,311 3,784,296 23,682
48 AVATAR Pocochen 1464 51,104 1,078,342
49 AVATAR Vic 1808 51,091 216,854 327
50 AVATAR CrizHicks 1861 183 50,968 67,490 781
51 AVATAR 200iq_nastY 1638 11,868 50,592 111,666 316
52 AVATAR SST_shomaru7 1579 49,896 10,518,901
53 AVATAR Zer0_EXO 1405 49,549 10,271,309 4,102
54 AVATAR BiLi-22042311 1369 49,394 7,433,953
55 AVATAR Protectful 1929 270 49,238 12,091,802 52,229
56 AVATAR twitch_hundredz 1815 49,110 13,441,696
57 AVATAR LFT_0ppai 2133 49,086 12,463,434 868
58 AVATAR RRQ_CimCam 1562 4 48,998 2,484,486
59 AVATAR Twitch_Zedtrick 1968 48,984 13,573,482
60 AVATAR syurapon4 2186 48,866 12,164,592
61 AVATAR twitch-M1zery_dx 1022 48,748 11,006,510 44,268
62 AVATAR BRUKING 1194 48,476 7,767,246
63 AVATAR DN Baronful 2600 48,111 5,556,334 5,794
64 AVATAR MaTaFeeeeeeeeeee 1497 47,902 10,484,550 81
65 AVATAR TheSm7 1243 47,794 11,769,136 52,544
66 AVATAR VissTSM 1397 47,779 4,511,113 669
67 AVATAR KOR_appa 2931 826 47,114 72,520
68 AVATAR Crush_WeiYi 1491 46,871 148,676 12,491
69 AVATAR NowUSeeLoK 1306 9,433 46,425 10,941,428 2,062
70 AVATAR Fix 1869 1,148 46,365 15,280,036 85,810
71 AVATAR smysmysmysmythj 1781 144 46,216 10,010,032 48,822
72 AVATAR ItsGoodfella0_0 945 11 46,069 10,302,807 14,552
73 AVATAR SG_shoh 1296 45,978 8,474,243 33,433
74 AVATAR SwiftDecimation 1581 155 45,885 654,959 186
75 AVATAR w1ngmankr 1281 45,869 9,445,294 42,941
76 AVATAR HEZ_Splash 1924 2,350 45,388 10,939,539 8,201
77 AVATAR 1Exens 1141 238 45,288 600,411 2,161
78 AVATAR LoeJeez 1185 45,148 10,187,497 17,798
79 AVATAR Dimetrodonn 1299 2,623 45,047 2,614,347 1,672
80 AVATAR Twitch_Wek3n 1702 45,028 1,531,051
81 AVATAR Cruelty-Brans 1219 45,010 14,963
82 AVATAR iKevvs 1282 44,942 4,337,981 16,269
83 AVATAR TTV_ShulkN 793 9,220 44,672 12,166,169
84 AVATAR SMILE_4_YOUR_TTV 1249 17 44,358
85 AVATAR QieTV_BaoNu 1386 44,217 9,048,181 1,795
86 AVATAR Douyu_KaelQAQ 1308 158 44,138 136,960 3,710
87 AVATAR Eikse 1270 44,117 8,529,434 9,142
88 AVATAR RIG_788 2253 43,653 12,141,412 9,222
89 AVATAR scalp3 988 43,626 7,758,925
90 AVATAR OpusNone 1188 65 43,066 738,643
91 AVATAR Neenie 1894 42,946 10,936,572
92 AVATAR notBoogieman 1344 42,648 1,302,640 29,355
93 AVATAR GrandTaesikHal 1834 543 42,589 10,708,273
94 AVATAR MissClic_TV 1442 10,355 42,387 167,687 37,170
95 AVATAR Re1ce_09 809 42,027 1,956,800 40,370
96 AVATAR AverageAden 2253 47 41,954 9,054,650
97 AVATAR QuakeVx 1213 41,895 203,983 993
98 AVATAR Twitch_YedPedTH 1714 5,330 41,583 5,148,718 39,885
99 AVATAR Twitch_Dinizqt 1298 41,581 6,731,054 9,315
100 AVATAR LG_ShivFPS 3054 41,575 10,268,405 97,791