# Nick Level Games Total Kills Total Damage Total Headshots
1 AVATAR sF_FatalFlaw 2490 24,177 83,996 20,869,180 5,253
2 AVATAR Apryze 3102 22,736 142,568 484,858 116,229
3 AVATAR IllIIIlIllIlII 943 18,989 571 165,206 374
4 AVATAR TheLickingGame 1859 16,945 40,651 11,143,934
5 AVATAR DoubleMintTV 1626 14,224 34,570 3,459,433 11,149
6 AVATAR triIIaGus 2002 13,367 71,721 18,533,700 1,181
7 AVATAR Zenquad 891 13,000 50,570 5,461,306
8 AVATAR TwitchMirageJade 1308 12,931 24,723
9 AVATAR DxB-YourStinkyPOOP 1803 12,757 7,857 2,378,888
10 AVATAR LFT_Nixx 713 12,612 18,135 4,198,272
11 AVATAR 200iq_nastY 1638 11,868 50,592 111,666 316
12 AVATAR K0TEL0CKREALTRAP 1109 10,620 35,036 2,997,068 3,413
13 AVATAR xxVLDxx 1203 10,400 36,835 9,599,634 2,275
14 AVATAR MissClic_TV 1442 10,355 42,199 147,181 37,070
15 AVATAR ni1chigo2115 737 10,291 11,276 3,626,016
16 AVATAR jang-yuchan 931 10,213 9,714 1,685,961 1,608
17 AVATAR Xenom_Alter 1461 9,861 2,397 451,436 955
18 AVATAR UR-TomatoGun 772 9,809 12,778 633,705
19 AVATAR KINGxPoteto 700 9,552 68
20 AVATAR GolbangeMuchim 1488 9,503 59,206 13,122,672
21 AVATAR RangedkillTV 1728 9,450 12,338 2,473,004 492
22 AVATAR NowUSeeLoK 1306 9,433 46,425 10,941,428 2,062
23 AVATAR The Gaming Merchant 873 9,379 23,292
24 AVATAR Taxi2g 1032 9,327 36,785 258,679
25 AVATAR TTV_ShulkN 793 9,220 44,672 12,166,169
26 AVATAR COL_Aniemal 1266 9,000 10,044
27 AVATAR DROPZ_Mox600 1424 8,731 29,439 6,784,588
28 AVATAR twitch-maydeelol 1088 8,693 11,343 11,694,102 54,718
29 AVATAR TTV_11STSTriker 1054 8,631 30,614 7,762,837
30 AVATAR DaredGenie 829 8,475 16,480 5,063,275 78
31 AVATAR Uulim 523 8,391 346 2,031,472
32 AVATAR HuYaTVhanhan1992 1095 8,350 31,759 3,667,502
33 AVATAR TheHackingGame 1044 8,313 12,977 3,539,217
34 AVATAR Nuin 1475 8,246 40,001 3,458,810
35 AVATAR ooooppp9119 587 7,926 16,560
36 AVATAR HAL 1133 7,729 26,562 6,789,558 293
37 AVATAR Hooduwu 1287 7,558 37,573 8,605,322 7,108
38 AVATAR TSM_Albralelie 1313 7,549 15,473 2,949,768 242
39 AVATAR Cinnamon 955 7,542 36,384 4,311,560
40 AVATAR Mig_99TTV 1282 7,476 30,702 7,680,750 9,031
41 AVATAR 7sGm_Dy6924553 924 7,390 25,543 6,863,152 16,029
42 AVATAR ZASK_daimaouabu 756 7,367 16,572 3,753,256
43 AVATAR Killin 645 7,303 27,928 5,999,537
44 AVATAR furryKit 865 7,285 29,004 484,047 26,768
45 AVATAR ttvTheJuicee401 1188 7,182 27,798 455,225
46 AVATAR TC_duvan 1125 7,003 42,670 44,246
47 AVATAR TV-Truesnov_v 940 6,963 24,108 5,495,118 64
48 AVATAR kanzakirenka 1205 6,919 7,478 2,429,977
49 AVATAR Jhon_NaWeak 531 6,891 1,286 1,617,129 167
50 AVATAR Grima_UN 827 6,826 13,182
51 AVATAR BrainBooster22TV 1192 6,769 29,675 6,187,930 34,725
52 AVATAR FxxxMyAim 1108 6,692 223 1,748,163 21,207
53 AVATAR SA_Aurora 1107 6,666 24,874 4,079,805 17,595
54 AVATAR sangjoon-w- 1499 6,665 22,483 6,402,162 5,810
55 AVATAR Intr3nz 1058 6,660 40,736
56 AVATAR 010101010_23_SYR 932 6,660 4,188
57 AVATAR LSR_RRen 1081 6,592 10,320 2,726,872
58 AVATAR Twitch-ItsPhased 1145 6,393 12,116
59 AVATAR I_ed9_I 1098 6,381 4,801 6,047,637
60 AVATAR TTV-Vuzby 1025 6,344 30,284 5,415,322 5,615
61 AVATAR DDingJaKK 575 6,324 4,968 1,727,153
62 AVATAR Btan_Vtuber 1189 6,235 12,478
63 AVATAR kurisent 889 6,222 18,543 3,417,729
64 AVATAR kevenQC286 1220 6,156 17,076 2,512,900
65 AVATAR Twitch_N2oob 910 6,120 20,465 5,795,222 1,607
66 AVATAR e4u3 1135 6,105 23,258 5,562,869 2,317
67 AVATAR tHeN3xT_hAHah 1259 6,074 32,350 6,992,090 2,517
68 AVATAR MaliwanRill 1017 5,978 8,264 1,757,051
69 AVATAR LFT_JieLun 1348 5,931 38,914 8,995,285 16,455
70 AVATAR kiririn3963 626 5,887 144
71 AVATAR TTV_K1llER1P01NT 960 5,877 28,801 7,222,891 31,191
72 AVATAR nOOK3p 1111 5,819 30,825 6,432,898
73 AVATAR I'm dying... Help me! 1369 5,756 341 236,213
74 AVATAR ghostqaaa 617 5,754 30,192 5,649,550 9,585
75 AVATAR S1_gounini 1081 5,740 32,998 7,310,406
76 AVATAR Trigg3rr_FBTV 984 5,728 22,432 5,843,528 763
77 AVATAR iG_xuqiiii 1175 5,668 27,145 6,279,096
78 AVATAR WabiyTV_haita 489 5,623 3,093 62,909
79 AVATAR HAMAKEN_JPN 716 5,588 732,244
80 AVATAR kirx 1201 5,571 21,981 4,655,096 5,334
81 AVATAR ownedpaupauTtv 838 5,550 31,860 6,884,468
82 AVATAR ID_Ryu 804 5,491 6,609 25,055 9,979
83 AVATAR QTSati 976 5,470 21,624 4,800,107 130
84 AVATAR CR_Ras_LOG 1677 5,470 77,625 17,339,760 20,009
85 AVATAR Crush_LaoZhou 878 5,452 14,816 3,816,430
86 AVATAR TYC_GsilverG 1085 5,443 5,659 2,210,172
87 AVATAR G7Dolphn 1267 5,416 40,289 6,908,687
88 AVATAR MAKOZAEMON 856 5,336 881 2,775,340
89 AVATAR TacTechTTV 1495 5,335 29,223 7,592,670
90 AVATAR Twitch_YedPedTH 1714 5,330 41,583 5,148,718 39,885
91 AVATAR DoNPach01 639 5,309 13,081 3,682,564
92 AVATAR Setunally 2032 5,283 3,144 7,373,790 30,785
93 AVATAR Native_black_pig 1184 5,221 10,475 2,971,445 12,595
94 AVATAR Zeraios 1276 5,188 7,175
95 AVATAR fantaforever92 701 5,186 17,236 2,141,446 8,640
96 AVATAR mukee_Vtuber 1265 5,179 9,888
97 AVATAR LUAchaaaaaaN 610 5,166 7,961 2,141,959 1,323
98 AVATAR Ruhappy9 893 5,164 3,737 3,633,248 14,190
99 AVATAR COG_Sp1der 1117 5,131 23,666 5,839,455
100 AVATAR TTVsshayate0421 3545 5,089 35,825 9,653,674 34,394