# Nick Level Games Total Kills Total Damage Total Headshots
1 AVATAR FEUFPS_TTV 6395 16,410 206,639 19,463,336 225,891
2 AVATAR facebook_TFranQ 6284 133 199,073 23,198,462 11,401
3 AVATAR asarannnnnnn 5261 124,982
4 AVATAR Apryze 5241 83 162,803 2,978,994 344
5 AVATAR GOD_SIN_MASTER 5165 102,239 22,200,207 60,417
6 AVATAR MDYT_ShuiL3ng 4958 2,686 91,414 22,709,846 9,669
7 AVATAR Thekine 4899 94,226 11,221,881
8 AVATAR KOR_Soulworker 4882 106,063 230,750 129,859
9 AVATAR pub demon @blushy 4860 131,082 407,965 159,080
10 AVATAR LG_ShivFPS 4816 207,337 33,806,940 97,791
11 AVATAR a-1653324410 4741 113,442 21,474,836 122,782
12 AVATAR NRG Rogue 4736 52,864 15,402,088 24,882
13 AVATAR Watt's up?.. Get it? 4735 87,679 20,475,887 51,058
14 AVATAR jump24k 4727 107,633 23,338,824 15,486
15 AVATAR ShuraMojiGreyrat 4671 1,239 168,088
16 AVATAR FLEXNIM 4548 82,643 20,395,804
17 AVATAR Bili_YouL1ngTxT 4524 78 93,956 21,954,292 1,693
18 AVATAR Twitch_GosuKou 4517 77,678 606,404 504
19 AVATAR NeIsinho7x 4475 56,684 106,314
20 AVATAR TPR_H0R4I 4373 55,316 14,886,813
21 AVATAR KRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRKR 4250 9,942 17,906,187
22 AVATAR mituhati38 4222 50,041 4,743,744
23 AVATAR Mildom_kurome 4212 40,031
24 AVATAR GG_Astro_o 4026 80,993 21,237,382
25 AVATAR TTVsshayate0421 4012 5,089 8,079 9,653,674 44,020
26 AVATAR GOD_SUSHI_MASTER 3995 100 53,530 10,509,975 4,910
27 AVATAR ALX 3915 97,930 3,673,330
28 AVATAR Twitch_pikurusuu 3880 51,423 15,643,443
29 AVATAR astro_qw 3878 1,650
30 AVATAR RIPER 3872 165 34,430 7,812,815 37,457
31 AVATAR NM_RealFatalFlaw 3833 1,442 108,456 28,793,569 445
32 AVATAR mzwsf 3832 37,969 7,939,912 4,736
33 AVATAR SSK-229 3821 59,831 16,972,319 17,246
34 AVATAR KOR_appa 3816 826 80,375 8,730,958
35 AVATAR 0+ 3812 51,797 10,491,894
36 AVATAR Kiii_788 3786 77,207 20,264,705 9,222
37 AVATAR 1tapAz 3779 36,375
38 AVATAR TOR_Euriece 3768 30,554 2,018,324 67,099
39 AVATAR FTX ImperialHal 3695 96,888 25,095,975 352
40 AVATAR USG_Anemone 3691 43,366
41 AVATAR SapppyNUTS 3675 1,901 49,459 575
42 AVATAR TicTaks_x 3629 2,090 21,474,836 135
43 AVATAR FAV_ahn2e 3604 516 102,220 754,708 37,972
44 AVATAR NoBack_Push 3592 27,207 10,885,547 37,772
45 AVATAR inginminum 3567 40,225 10,246,990
46 AVATAR tttcheekyttt_SBI 3539 50,294 56,319
47 AVATAR Twitch_Hattoson 3487 497 10,869 179,049
48 AVATAR TheLickingGame 3486 4,449 2,279 623,375
49 AVATAR FA_1tappy 3469 19,416 5,534,656
50 AVATAR RakysThought 3460 31,944 7,702,874
51 AVATAR Roar_Byf 3419 78,115 19,049,932 4,953
52 AVATAR Yunchi_VT 3399 77,174 12,216,788
53 AVATAR Calamiti 3388 113,276 21,474,836
54 AVATAR ApexerPinky 3357 82 22,606 54,381
55 AVATAR [Mildom]MRN_ 3355 24,250 1,767,907
56 AVATAR Doryuu 3349 3,693 79,852 18,346,728 14,560
57 AVATAR frazigames-TTV 3335 54,931 14,064,966
58 AVATAR 13saiJC 3319 55,649 338,370 61,413
59 AVATAR Gunna 3318 4,193
60 AVATAR FSV_SangJoon 3311 11,929 42,279 12,092,840 5,810
61 AVATAR LMT TechedCandy 3311 15,248 2,601,545
62 AVATAR iBliZi 3289 64,555
63 AVATAR Yoooga_o 3288 20,777 3,133,555 13,083
64 AVATAR tato0ya 3278 7,712 2,187,027
65 AVATAR SBI_Gsnkryu 3249 27,247
66 AVATAR IM_AhhH_H_SRY 3229 29,561 7,861,328
67 AVATAR syari0000 3224 613 258,325
68 AVATAR SharpTaine 3159 73,870 19,165,244
69 AVATAR 7nechan 3145 4,411 1,462,815
70 AVATAR SZ_taisheen 3141 1,944 63,220 9,486,275 32,838
71 AVATAR HisWattsonTwitch 3135 4,007 1,538,760 8,439
72 AVATAR Chamggaeguk 3115 3,482 69,606 15,790,717 29,940
73 AVATAR FSKNDoPe_Twitch 3097 53,991 3,725,728 855
74 AVATAR EVA_waya_LOG 3094 12,235 1,824,677 7,144
75 AVATAR hamutaro1029 3094 28,803 2,655,060
76 AVATAR door stuck dawg 3092 29,748 5,699,408 11,438
77 AVATAR OXG_Protectful 3080 270 49,682 12,091,802 52,229
78 AVATAR Dolby Atmos 3069 26,238 6,575,038 411
79 AVATAR Tohji 3067 79,937 9,445,294 83,628
80 AVATAR Yomy 3055 43,881
81 AVATAR Bunyaaaaan_JP 3050 14,292 175,576
82 AVATAR heki3 3042 51,738 503,915
83 AVATAR JOJOOG 3031 554
84 AVATAR 2022ALGS_TSMwin 3031 3,061,656
85 AVATAR Setunaly 3020 5,283 1,379 7,373,790 30,785
86 AVATAR YunoZz 3001 41,848 13,223,264
87 AVATAR RP Extraction 2986 38,719 9,287,325
88 AVATAR game suks 2983 98,126 21,633,438 110,105
89 AVATAR IBARAKI_Shroud 2983 867 56,865 11,577,702
90 AVATAR Kwasemi 2972 261 73,999 15,594,844 50,258
91 AVATAR PENGSANGNIM 2970 43,643 10,396,666 167
92 AVATAR ARC4NA-w- 2966 49,027 7,545,011 6,061
93 AVATAR Munkist 2959 530 38,894 7,855,518
94 AVATAR Boomrazzle 2946 2,959
95 AVATAR yujinK-yu 2928 2,431 20,693 919,607 6,227
96 AVATAR stanyyy 2923 73,997 19,605,347 91,379
97 AVATAR Twitch_VT 2908 36,644 9,910,520
98 AVATAR lief 2902 43,096 10,007,211 15,558
99 AVATAR H1NaaaaaaaaaaN 2894 49,563 17,348,373
100 AVATAR ottrOnTwitch 2893 2,848 65,223 7,634,386