Kills TOP 10 MORE
# Nick Games Kills Damage Headshots
1 AVATAR huya17797964 4,796 147,652 324,645 24,753
2 AVATAR T1_KaronPe 1,483 133,288 516,570
3 AVATAR TicTaks_x 121,848 21,474,836 135
4 AVATAR tinder.com/ blushy 110,183 21,474,836 123,733
5 AVATAR sF_FatalFlaw 25,357 88,686 21,417,253 7,601
6 AVATAR X_Anytime 4,925 82,258 15,453,637 36,575
7 AVATAR SteveYoR_TTV 62 80,901 18,039,102 966
8 AVATAR eU_lyr1c 80,819 16,219,833
9 AVATAR EdisonArm 80,486 18,305,291 85,263
10 AVATAR YukipediaNecst 80,278 12,216,788
Damage TOP 10 MORE
# Nick Games Kills Damage Headshots
1 AVATAR Sx_perish 30,038 21,630,435
2 AVATAR tinder.com/ blushy 110,183 21,474,836 123,733
3 AVATAR TicTaks_x 121,848 21,474,836 135
4 AVATAR sF_FatalFlaw 25,357 88,686 21,417,253 7,601
5 AVATAR perfect noob 11,254 20,484,925 70,617
6 AVATAR Kaleid0scope 4,515 22,931 19,255,561 27,866
7 AVATAR twitch_trillaGus 13,367 73,262 19,027,767 1,181
8 AVATAR EdisonArm 80,486 18,305,291 85,263
9 AVATAR GOD_SIN_MASTER 2,616 18,134,159 60,417
10 AVATAR SteveYoR_TTV 62 80,901 18,039,102 966