Kills TOP 10 MORE
# Nick Games Kills Damage Headshots
1 AVATAR FEUFPS_TTV 92 163,359 33,680,000 144,889
2 AVATAR huya17797964 4,796 154,231 324,645 24,753
3 AVATAR COL_Apryze 23,060 152,831 21,593,273 597
4 AVATAR T1_KaronPe 1,483 141,896 516,570
5 AVATAR blushy 116,645 21,474,836 10,032
6 AVATAR RealFatalFlaw 23,366 91,677 21,964,998 10,033
7 AVATAR EdisonArm 85,003 19,250,854 92,255
8 AVATAR eU_lyr1c 82,424 16,614,392
9 AVATAR X_Anytime 4,925 82,258 15,453,637 36,575
10 AVATAR SteveYoR_TTV 62 80,901 18,039,102 966
Damage TOP 10 MORE
# Nick Games Kills Damage Headshots
1 AVATAR FEUFPS_TTV 92 163,359 33,680,000 144,889
2 AVATAR RealFatalFlaw 23,366 91,677 21,964,998 10,033
3 AVATAR Sx_perish 30,038 21,630,435
4 AVATAR COL_Apryze 23,060 152,831 21,593,273 597
5 AVATAR blushy 116,645 21,474,836 10,032
6 AVATAR TicTaks_x 2,465 21,474,836 135
7 AVATAR trillaGus_twitch 13,367 77,110 20,187,466 1,181
8 AVATAR EdisonArm 85,003 19,250,854 92,255
9 AVATAR GOD_SIN_MASTER 1,509 18,134,159 60,417
10 AVATAR SteveYoR_TTV 62 80,901 18,039,102 966