Kills TOP 10 MORE
# Nick Games Kills Damage Headshots
1 AVATAR FEUFPS_TTV 92 199,495 18,910,827 214,309
2 AVATAR facebook_TFranQ 133 195,279 23,171,630 11,401
3 AVATAR LG_ShivFPS 194,758 32,589,433 97,791
4 AVATAR HuYa17797964 4,796 161,065 324,645 24,753
5 AVATAR Aim Gomi Goat 1,483 153,035 516,570
6 AVATAR COL_Apryze 83 150,569 400,191 597
7 AVATAR GUM Vitone 145,090 40,625
8 AVATAR cszzilong-1640810480 128,864
9 AVATAR @blushy 125,397 407,965 149,506
10 AVATAR asarannnnnnn 113,808
Damage TOP 10 MORE
# Nick Games Kills Damage Headshots
1 AVATAR LG_ShivFPS 194,758 32,589,433 97,791
2 AVATAR NM_RealFatalFlaw 1,684 101,973 26,770,812 445
3 AVATAR FTX_ImperialHa1 85,671 23,387,057 352
4 AVATAR ALX 89,505 23,253,319
5 AVATAR facebook_TFranQ 133 195,279 23,171,630 11,401
6 AVATAR GOD_SIN_MASTER 94,929 22,406,993 60,417
7 AVATAR FEIExot 78 90,685 21,644,566 1,693
8 AVATAR pardon 94,719 21,633,438 105,929
9 AVATAR TicTaks_x 2,090 21,474,836 135
10 AVATAR AWUAIM 3,871 21,474,836 106,486