Adela
Rapier
스증 아마조네스 by 엔델 Silver 2
Character Stats

Adela - Rapier

Plan description
스증 아마조네스
옷 교체 = 배슈 < 미갑 < 카바나 < 퀸오하, EOD
머리 교체 시 = 제국 < 천고
팔 교체 = 미방 < 오암 < 스카디
다리 교체 시 = 헤르메스 < 글슈
Skill build and description
  • Promotion Q
  • Castling E
  • Knight Fork W
  • Control the Center T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
E
W
Q
Q
Q
R
Q
E
Q
E
R
W
W
E
E
R
W
W
T
T

Item Build and Route Plan