Lissandra

Lissandra

Region
Freljord Freljord
Mana
3
Type
Bài quân
Rarity
Anh Hùng

Tough
Takes 1 less damage from all sources.

Description : Khi ta được triệu hồi, triệu hồi 1 lá Tùy Tùng Đóng Băng.

LEVEL UP : Ngươi đã triệu hồi 2+ đồng minh có 8+ tiêu hao. Khi ta thăng cấp, tạo trên tay 1 lá Thần Vệ Diệt Vong.