Esmus, Hơi Thở Thế Gian

Esmus, Hơi Thở Thế Gian

Region
Targon Targon
Mana
2
Type
Bài quân
Rarity
THƯỜNG

Elusive
Can only be blocked by an Elusive unit.

Hỗ Trợ : Ban +1|+1 cho đồng minh được ta hỗ trợ.