Legends of Runeterra - Deck Gallery

Lucian Fizz Rally deck
Cost 0 Bắn Cảnh Cáo
2
Bắn Cảnh Cáo
Cost 1 Fizz
3
Fizz
Cost 1 Đồ Tể Gai Góc
2
Đồ Tể Gai Góc
Cost 1 Cithria Xứ Cloudfield
2
Cithria Xứ Cloudfield
Cost 1 Phi Ưng Trinh Sát
2
Phi Ưng Trinh Sát
Cost 1 Phát Bắn Ánh Sáng
2
Phát Bắn Ánh Sáng
Cost 1 Tầm Pháp Hộ Vệ
2
Tầm Pháp Hộ Vệ
Cost 1 Quyết Tâm Của Viễn Binh
1
Quyết Tâm Của Viễn Binh
Cost 1 Poro Can đảm
1
Poro Can đảm
Cost 2 Lucian
3
Lucian
Cost 2 Thanh Tẩy
2
Thanh Tẩy
Cost 3 Senna, Vệ Binh Ánh Sáng
3
Senna, Vệ Binh Ánh Sáng
Cost 3 Mưa Đạn
2
Mưa Đạn
Cost 3 Truy Cùng Diệt Tận
2
Truy Cùng Diệt Tận
Cost 3 Hàng Đánh Cắp
2
Hàng Đánh Cắp
Cost 4 Tung Tăng / Nhảy Múa
2
Tung Tăng / Nhảy Múa
Cost 4 Nhật Ký Thuyền Viên
2
Nhật Ký Thuyền Viên
Cost 5 Thủy Quái Rẽ Sóng
1
Thủy Quái Rẽ Sóng
Cost 6 Sát Cánh
1
Sát Cánh
Cost 8 Tianna Crownguard
2
Tianna Crownguard
Cost 8 Cá Sấu Thủy Triều
1
Cá Sấu Thủy Triều
Bilgewater Bilgewater
Demacia Demacia
AGGRO

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
1

Nick: Nikneymsiz

8 tháng trước