Legends of Runeterra - Deck Gallery

daybreak beyblade
Cost 1 Chiến Binh Solari
3
Chiến Binh Solari
Cost 2 Sức Mạnh Ánh Dương
3
Sức Mạnh Ánh Dương
Cost 2 Nữ Vệ Solari
3
Nữ Vệ Solari
Cost 2 Fae Lốc Xoáy
3
Fae Lốc Xoáy
Cost 2 Bão Kiếm
3
Bão Kiếm
Cost 3 Thiên Đỉnh Kiếm
3
Thiên Đỉnh Kiếm
Cost 3 Nữ Tu Solari
3
Nữ Tu Solari
Cost 4 Yasuo
3
Yasuo
Cost 4 Leona
3
Leona
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 5 Ánh Sáng Ban Mai
3
Ánh Sáng Ban Mai
Cost 5 Rahvun, Mũi Giáo Ban Mai
2
Rahvun, Mũi Giáo Ban Mai
Cost 6 Chùm Sáng Mặt Trời
2
Chùm Sáng Mặt Trời
Cost 7 Yone Truy Phong
2
Yone Truy Phong
Cost 8 Phân Trí Vô Biên
2
Phân Trí Vô Biên
Ionia Ionia
Targon Targon
MIDRANGE

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
5

Nick: itzminari

8 tháng trước