Legends of Runeterra - Deck Gallery

Shen & Fiora Latest
Cost 1 Người Chăm Lo Greenglade
3
Người Chăm Lo Greenglade
Cost 1 Phi Ưng Trinh Sát
2
Phi Ưng Trinh Sát
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
3
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Tinh Mắt
3
Tinh Mắt
Cost 2 Đấu Tay Đôi
3
Đấu Tay Đôi
Cost 2 Không Đâu Nha!
2
Không Đâu Nha!
Cost 3 Fiora
3
Fiora
Cost 3 Ngự Thuỷ Sư
3
Ngự Thuỷ Sư
Cost 3 Truy Cùng Diệt Tận
1
Truy Cùng Diệt Tận
Cost 4 Shen
3
Shen
Cost 4 Phản Đòn
2
Phản Đòn
Cost 4 Bảo Hộ Linh Hồn
2
Bảo Hộ Linh Hồn
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 5 Rồng Thịnh Nộ
3
Rồng Thịnh Nộ
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
3
Song Kiếm Hợp Bích
Cost 8 Phán Quyết
1
Phán Quyết
Cost 9 Trận Thế Giáp Sắt
1
Trận Thế Giáp Sắt
Demacia Demacia
Ionia Ionia

Shen & Fiora with latest patch cards

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
0

Nick: Alex

3 tháng trước