Legends of Runeterra - Deck Gallery

555444
Cost 2 Kẻ Vọng Ước Trifarix
3
Kẻ Vọng Ước Trifarix
Cost 2 Kẻ Tầm Vọng Trifarix
3
Kẻ Tầm Vọng Trifarix
Cost 2 Gián Điệp Hoa Hồng Đen
3
Gián Điệp Hoa Hồng Đen
Cost 3 LeBlanc
3
LeBlanc
Cost 3 Kẻ Liều Lĩnh Trifarix
3
Kẻ Liều Lĩnh Trifarix
Cost 3 Tà Ấn
2
Tà Ấn
Cost 3 Mô Phỏng
2
Mô Phỏng
Cost 3 Lốc Xoáy Tử Vong
2
Lốc Xoáy Tử Vong
Cost 4 Thương Vụ Đẫm Máu
3
Thương Vụ Đẫm Máu
Cost 4 Sivir
3
Sivir
Cost 4 Nữ Quái Nghiền Xương
3
Nữ Quái Nghiền Xương
Cost 4 Lời Thì Thầm
3
Lời Thì Thầm
Cost 4 Kỵ Binh Tử Xà
3
Kỵ Binh Tử Xà
Cost 5 Quyền Trượng Linh Hồn
2
Quyền Trượng Linh Hồn
Cost 7 Gươm Boomerang
2
Gươm Boomerang
Noxus Noxus
Shurima Shurima

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
6

Nick: 555

1 năm trước