Legends of Runeterra - Deck Gallery

Random
Cost 1 Tầm Pháp Hộ Vệ
3
Tầm Pháp Hộ Vệ
Cost 1 Mây Nấm Độc
2
Mây Nấm Độc
Cost 1 Phi Ưng Truy Sát
1
Phi Ưng Truy Sát
Cost 2 Tập Sự Ham Học
2
Tập Sự Ham Học
Cost 2 Đấu Tay Đôi
2
Đấu Tay Đôi
Cost 2 Hóa-Tặc Móc Túi
1
Hóa-Tặc Móc Túi
Cost 2 Đầu Bếp Chiến Trường
1
Đầu Bếp Chiến Trường
Cost 2 Chồn Rác
1
Chồn Rác
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
1
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Thanh Tẩy
1
Thanh Tẩy
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
1
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Tầm Pháp Thuyết Giả
1
Tầm Pháp Thuyết Giả
Cost 3 Khoảnh Khắc Khai Sáng
2
Khoảnh Khắc Khai Sáng
Cost 3 Lăng Kính Phòng Hộ
2
Lăng Kính Phòng Hộ
Cost 3 Kế Thừa
2
Kế Thừa
Cost 3 Kẻ Bán Nấm Dạo
2
Kẻ Bán Nấm Dạo
Cost 3 Môn Đệ Laurent
1
Môn Đệ Laurent
Cost 4 Sốc Điện
2
Sốc Điện
Cost 4 Phản Đòn
1
Phản Đòn
Cost 4 Nhất Gươm Tiên Phong
1
Nhất Gươm Tiên Phong
Cost 4 Chồn Rác Ngờ Nghệch
1
Chồn Rác Ngờ Nghệch
Cost 5 Heimerdinger
3
Heimerdinger
Cost 5 Thương Thủ Mẫn Linh
2
Thương Thủ Mẫn Linh
Cost 5 Garen
1
Garen
Cost 5 Giam Cầm
1
Giam Cầm
Cost 6 Tưởng Niệm
1
Tưởng Niệm
Cost 10 Hộ Vệ Quảng Trường
1
Hộ Vệ Quảng Trường
Demacia Demacia
Piltover & Zaun Piltover & Zaun

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
3

Nick: DerJones

3 năm trước