Legends of Runeterra - Deck Gallery

Heimerdinger and Karma
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
3
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Bình Máu
2
Bình Máu
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Hóa-Tặc Móc Túi
3
Hóa-Tặc Móc Túi
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
3
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 3 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 3 Khoảnh Khắc Khai Sáng
3
Khoảnh Khắc Khai Sáng
Cost 3 Hưng Phấn!
3
Hưng Phấn!
Cost 3 Tu Nữ Đơn Độc
2
Tu Nữ Đơn Độc
Cost 4 Bảo Hộ Linh Hồn
3
Bảo Hộ Linh Hồn
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 4 Sốc Điện
1
Sốc Điện
Cost 5 Ý Chí Ionia
3
Ý Chí Ionia
Cost 5 Heimerdinger
3
Heimerdinger
Cost 6 Karma
2
Karma
Cost 8 Ngày Tiến Bộ!
1
Ngày Tiến Bộ!
Ionia Ionia
Piltover & Zaun Piltover & Zaun
TEMPO

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
2

Nick: squid

1 năm trước