Legends of Runeterra - Deck Gallery

Maxxxx
Cost 1 Phi Ưng Trinh Sát
3
Phi Ưng Trinh Sát
Cost 2 Lucian
3
Lucian
Cost 2 Đầu Bếp Chiến Trường
3
Đầu Bếp Chiến Trường
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
2
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Đấu Tay Đôi
2
Đấu Tay Đôi
Cost 3 Tượng Thần Đầu Khỉ
3
Tượng Thần Đầu Khỉ
Cost 3 Diễn Giả Rạng Đông
3
Diễn Giả Rạng Đông
Cost 3 Senna, Vệ Binh Ánh Sáng
3
Senna, Vệ Binh Ánh Sáng
Cost 3 Miss Fortune
3
Miss Fortune
Cost 3 Truy Cùng Diệt Tận
2
Truy Cùng Diệt Tận
Cost 3 Thục Binh Tiên Phong
2
Thục Binh Tiên Phong
Cost 4 Viễn Binh Râu Bạc
3
Viễn Binh Râu Bạc
Cost 4 Phản Đòn
2
Phản Đòn
Cost 5 Thậm Minh Hộ Vệ
2
Thậm Minh Hộ Vệ
Cost 6 Cithria Can Trường
2
Cithria Can Trường
Cost 6 Tưởng Niệm
1
Tưởng Niệm
Cost 8 Linh Hồn Bất Diệt
1
Linh Hồn Bất Diệt
Demacia Demacia
Bilgewater Bilgewater

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
0

Nick: Nnn

11 tháng trước