Legends of Runeterra - Deck Gallery

Lux+Karma
Cost 1 Bình Máu
3
Bình Máu
Cost 2 Đấu Tay Đôi
3
Đấu Tay Đôi
Cost 2 Long Nhãn
3
Long Nhãn
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
3
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 3 Gấu Lửng Trung Thành
3
Gấu Lửng Trung Thành
Cost 4 Viễn Binh Râu Bạc
3
Viễn Binh Râu Bạc
Cost 4 Ý Chí Ionia
2
Ý Chí Ionia
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 5 Thậm Minh Hộ Vệ
3
Thậm Minh Hộ Vệ
Cost 5 Nhập Định
3
Nhập Định
Cost 5 Karma
3
Karma
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
2
Song Kiếm Hợp Bích
Cost 6 Tưởng Niệm
3
Tưởng Niệm
Cost 6 Lux
3
Lux
Cost 8 Linh Hồn Bất Diệt
1
Linh Hồn Bất Diệt
Ionia Ionia
Demacia Demacia

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
1

Nick: moowhanx

1 năm trước