Legends of Runeterra - Deck Gallery

Maxxx
Cost 1 Diều Hâu Tiền Báo
3
Diều Hâu Tiền Báo
Cost 1 Thép Giòn
3
Thép Giòn
Cost 1 Dược Phẩm Cứng Cáp
2
Dược Phẩm Cứng Cáp
Cost 2 Kẻ Tầm Vọng Trifarix
3
Kẻ Tầm Vọng Trifarix
Cost 2 Cung Thủ Băng Địa
3
Cung Thủ Băng Địa
Cost 2 Tiên Tri Chiêm Tinh
2
Tiên Tri Chiêm Tinh
Cost 3 Đòn Thanh Trừng
3
Đòn Thanh Trừng
Cost 3 Sói Nanh Trắng
3
Sói Nanh Trắng
Cost 3 Đóng băng Siêu tốc
2
Đóng băng Siêu tốc
Cost 4 Bjerg Bập Bẹ
3
Bjerg Bập Bẹ
Cost 4 Ashe
3
Ashe
Cost 5 Trạch Binh Trifarix
3
Trạch Binh Trifarix
Cost 5 Hỏa Binh Avarosa
3
Hỏa Binh Avarosa
Cost 6 Thanh Toán
2
Thanh Toán
Cost 6 Cuồng Phong
2
Cuồng Phong
Noxus Noxus
Freljord Freljord

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
0

Nick: Nnn

11 tháng trước