Legends of Runeterra - Deck Gallery

guymax
Cost 1 Kiếm Sư Trinh Sát Navori
3
Kiếm Sư Trinh Sát Navori
Cost 1 Quyết Tâm Của Viễn Binh
2
Quyết Tâm Của Viễn Binh
Cost 1 Phi Ưng Trinh Sát
2
Phi Ưng Trinh Sát
Cost 1 Phát Bắn Ánh Sáng
1
Phát Bắn Ánh Sáng
Cost 2 Cặp Đôi Greenglade
3
Cặp Đôi Greenglade
Cost 2 Tiên Tri Bóng Đêm
3
Tiên Tri Bóng Đêm
Cost 2 Lucian
1
Lucian
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
3
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 3 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 3 Truy Cùng Diệt Tận
3
Truy Cùng Diệt Tận
Cost 3 Zed
2
Zed
Cost 3 Senna, Vệ Binh Ánh Sáng
2
Senna, Vệ Binh Ánh Sáng
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 4 Đơn Thương Độc Mã
1
Đơn Thương Độc Mã
Cost 4 Cánh Bạc Phi Ưng
1
Cánh Bạc Phi Ưng
Cost 5 Ý Chí Ionia
2
Ý Chí Ionia
Cost 5 Hộ Vệ Đá Quý
2
Hộ Vệ Đá Quý
Cost 6 Trí Dũng Song Toàn
1
Trí Dũng Song Toàn
Cost 7 Phong Điểu Mới Nở
2
Phong Điểu Mới Nở
Cost 7 Long Thần
1
Long Thần
Demacia Demacia
Ionia Ionia

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
0

Nick: guymax

11 tháng trước