Legends of Runeterra - Deck Gallery

Demacia Aggro
Cost 1 Phi Ưng Truy Sát
3
Phi Ưng Truy Sát
Cost 1 Cithria Xứ Cloudfield
3
Cithria Xứ Cloudfield
Cost 2 Thợ Rèn Vũ Khí
3
Thợ Rèn Vũ Khí
Cost 2 Đấu Tay Đôi
2
Đấu Tay Đôi
Cost 2 Lucian
2
Lucian
Cost 3 Trung sĩ Tiên phong
3
Trung sĩ Tiên phong
Cost 3 Senna, Vệ Binh Ánh Sáng
2
Senna, Vệ Binh Ánh Sáng
Cost 4 Nữ Vệ Tiên Phong
3
Nữ Vệ Tiên Phong
Cost 4 Kỳ Binh Tiên Phong
3
Kỳ Binh Tiên Phong
Cost 4 Cánh Bạc Tiên Phong
3
Cánh Bạc Tiên Phong
Cost 5 Thậm Minh Hộ Vệ
2
Thậm Minh Hộ Vệ
Cost 5 Thương Thủ Mẫn Linh
2
Thương Thủ Mẫn Linh
Cost 5 Garen
2
Garen
Cost 6 Cithria Can Trường
3
Cithria Can Trường
Cost 8 Viện Binh
2
Viện Binh
Cost 8 Tianna Crownguard
2
Tianna Crownguard
Demacia Demacia

Is this deck useful?

Please upvote!

Upvote
8

Nick: Lazyguga

2 năm trước