Defeat

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 14 Turns
  • 6 tháng trước
Demacia Shurima
Kai'Sa
3
18,000
VS
Demacia Shurima
Kai'Sa
3
18,200
endea
Regions
Shurima 24
Demacia 16
Champions
Kai'Sa
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 3
HiẾm 10
ThƯỜng 24
Type
Champion 3
Follower 20
Spell 17
Cost
18,000
Mana Cost
0
9
11
10
5
3
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
3
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Bọ Hư Không
3
Bọ Hư Không
Cost 1 Xer'sai Mới Nở
2
Xer'sai Mới Nở
Cost 1 Quyết Tâm Của Viễn Binh
1
Quyết Tâm Của Viễn Binh
Cost 2 Không Kích
3
Không Kích
Cost 2 Cổ Nhân Belveth
3
Cổ Nhân Belveth
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Tinh Mắt
2
Tinh Mắt
Cost 3 Đại Địa Chấn
3
Đại Địa Chấn
Cost 3 Cát Lún
3
Cát Lún
Cost 3 Vệ Binh Greenfang
2
Vệ Binh Greenfang
Cost 3 Môn Đệ Durand
2
Môn Đệ Durand
Cost 4 Đại Bác Hư Không
3
Đại Bác Hư Không
Cost 4 Tích Tụ Năng Lượng
1
Tích Tụ Năng Lượng
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
1
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa
Cost 9 Quái Vật Hư Không
2
Quái Vật Hư Không
황퇴물
Regions
Shurima 22
Demacia 18
Champions
Kai'Sa
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 3
HiẾm 11
ThƯỜng 23
Type
Champion 3
Follower 18
Spell 19
Cost
18,200
Mana Cost
0
9
9
10
5
6
0
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
3
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Bọ Hư Không
3
Bọ Hư Không
Cost 1 Xer'sai Mới Nở
2
Xer'sai Mới Nở
Cost 1 Quyết Tâm Của Viễn Binh
1
Quyết Tâm Của Viễn Binh
Cost 2 Không Kích
3
Không Kích
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
2
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Tinh Mắt
2
Tinh Mắt
Cost 2 Cổ Nhân Belveth
2
Cổ Nhân Belveth
Cost 3 Cát Lún
3
Cát Lún
Cost 3 Đại Địa Chấn
3
Đại Địa Chấn
Cost 3 Vệ Binh Greenfang
2
Vệ Binh Greenfang
Cost 3 Môn Đệ Durand
2
Môn Đệ Durand
Cost 4 Đại Bác Hư Không
2
Đại Bác Hư Không
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 4 Tích Tụ Năng Lượng
1
Tích Tụ Năng Lượng
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa
Cost 5 Thậm Minh Hộ Vệ
2
Thậm Minh Hộ Vệ
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
1
Song Kiếm Hợp Bích
Cost 9 Quái Vật Hư Không
1
Quái Vật Hư Không