Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 23 Turns
  • 3 tháng trước
Noxus Piltover & Zaun
Draven
3
Sion
3
25,900
VS
Demacia Shurima
Kai'Sa
3
17,800
EV 헤이즈 요한
Regions
Piltover & Zaun 20
Noxus 20
Champions
Draven
3
Sion
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 6
ThƯỜng 25
Type
Champion 6
Follower 20
Spell 14
Cost
25,900
Mana Cost
3
6
12
10
0
1
2
6
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Đại Bác Poro
3
Đại Bác Poro
Cost 1 Lính Bộc Phá Phục Sinh
3
Lính Bộc Phá Phục Sinh
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Kỵ Binh Sa Ngã
3
Kỵ Binh Sa Ngã
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
3
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Lục Lọi
2
Lục Lọi
Cost 2 Bác Sĩ Tử Thi
1
Bác Sĩ Tử Thi
Cost 3 Draven
3
Draven
Cost 3 Hưng Phấn!
3
Hưng Phấn!
Cost 3 Robot Nạo Vét Hầm Thải
3
Robot Nạo Vét Hầm Thải
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
1
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 5 Kỹ Năng Sinh Tồn
1
Kỹ Năng Sinh Tồn
Cost 6 Tàn Sát
2
Tàn Sát
Cost 7 Sion
3
Sion
Cost 8 Linh Hồn Lạc Lối
2
Linh Hồn Lạc Lối
Cost 8 Đại Úy Farron
1
Đại Úy Farron
하늘닻별
Regions
Shurima 24
Demacia 16
Champions
Kai'Sa
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 3
HiẾm 9
ThƯỜng 25
Type
Champion 3
Follower 17
Spell 20
Cost
17,800
Mana Cost
0
10
11
8
6
4
0
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
3
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Bọ Hư Không
3
Bọ Hư Không
Cost 1 Giáp Lưới
2
Giáp Lưới
Cost 1 Xer'sai Mới Nở
2
Xer'sai Mới Nở
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Không Kích
3
Không Kích
Cost 2 Cổ Nhân Belveth
3
Cổ Nhân Belveth
Cost 2 Tinh Mắt
2
Tinh Mắt
Cost 3 Đại Địa Chấn
3
Đại Địa Chấn
Cost 3 Cát Lún
3
Cát Lún
Cost 3 Môn Đệ Durand
2
Môn Đệ Durand
Cost 4 Đại Bác Hư Không
3
Đại Bác Hư Không
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 4 Tích Tụ Năng Lượng
1
Tích Tụ Năng Lượng
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
1
Song Kiếm Hợp Bích
Cost 9 Quái Vật Hư Không
1
Quái Vật Hư Không