Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 33 Turns
  • 3 tháng trước
Thành Phố Bandle Shurima
Zilean
3
21,600
VS
Shurima Ionia
Akshan
3
Lee Sin
3
27,100
pisukaru
Regions
Shurima 24
Thành Phố Bandle 16
Champions
Zilean
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 5
HiẾm 17
ThƯỜng 15
Type
Champion 3
Follower 7
Spell 27
Landmark 3
Cost
21,600
Mana Cost
3
9
15
7
2
0
4
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Bản Năng Tiên Đoán
3
Bản Năng Tiên Đoán
Cost 1 Đánh Đổi Phụ Kiện
3
Đánh Đổi Phụ Kiện
Cost 1 Cát Tiên Tri
3
Cát Tiên Tri
Cost 1 Chế Phẩm Cổ Đại
3
Chế Phẩm Cổ Đại
Cost 2 Zilean
3
Zilean
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
3
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 2 Nghi Thức Chuyển Giao
3
Nghi Thức Chuyển Giao
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Bom Oanh Tạc
3
Bom Oanh Tạc
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
3
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Cát Lún
3
Cát Lún
Cost 3 Nhà Nghiên Cứu Thể Sống
1
Nhà Nghiên Cứu Thể Sống
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 6 Tộc Sên Hiếu Kỳ
3
Tộc Sên Hiếu Kỳ
Cost 6 Mini-Hóa
1
Mini-Hóa
Swindlol
Regions
Ionia 24
Shurima 16
Champions
Akshan
3
Lee Sin
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 12
ThƯỜng 19
Type
Champion 6
Follower 10
Spell 24
Cost
27,100
Mana Cost
0
4
15
8
7
6
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Đá Tôi Luyện
2
Đá Tôi Luyện
Cost 1 Đá Tưởng Ký Shurima
2
Đá Tưởng Ký Shurima
Cost 2 Akshan
3
Akshan
Cost 2 Thần Khí Thanh Tẩy
3
Thần Khí Thanh Tẩy
Cost 2 Long Nhãn
3
Long Nhãn
Cost 2 Song Luyện
2
Song Luyện
Cost 2 Sóng Âm
2
Sóng Âm
Cost 2 Rút Lui
1
Rút Lui
Cost 2 Không Đâu Nha!
1
Không Đâu Nha!
Cost 3 Lãng Khách Vekaura
3
Lãng Khách Vekaura
Cost 3 Tinh Linh Ngon Lành
2
Tinh Linh Ngon Lành
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
2
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 3 Cát Lún
1
Cát Lún
Cost 4 Cú Đánh Ngất Ngư
3
Cú Đánh Ngất Ngư
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 4 Tích Tụ Năng Lượng
2
Tích Tụ Năng Lượng
Cost 5 Nhập Định
3
Nhập Định
Cost 5 Lee Sin
3
Lee Sin