Defeat

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 34 Turns
  • 6 tháng trước
Noxus Piltover & Zaun
Caitlyn
3
Ezreal
3
29,300
VS
Ionia Piltover & Zaun
Karma
3
Viktor
3
24,500
기이리
Regions
Piltover & Zaun 24
Noxus 16
Champions
Caitlyn
3
Ezreal
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 12
ThƯỜng 17
Type
Champion 6
Follower 13
Spell 21
Cost
29,300
Mana Cost
2
3
6
20
4
3
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
2
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 3 Mặt Đất Cháy Rụi
3
Mặt Đất Cháy Rụi
Cost 3 Lưu Trữ Viên
3
Lưu Trữ Viên
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Ezreal
3
Ezreal
Cost 3 Caitlyn
3
Caitlyn
Cost 3 Bắn Xuyên Táo
3
Bắn Xuyên Táo
Cost 3 Đòn Thanh Trừng
2
Đòn Thanh Trừng
Cost 4 Sốc Điện
2
Sốc Điện
Cost 4 Lữ Khách Hững Hờ
2
Lữ Khách Hững Hờ
Cost 5 Máy Cải Tiến Ba Chùm Tia
3
Máy Cải Tiến Ba Chùm Tia
Cost 8 Đại Úy Farron
2
Đại Úy Farron
rudy
Regions
Piltover & Zaun 23
Ionia 17
Champions
Karma
3
Viktor
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 1
HiẾm 10
ThƯỜng 23
Type
Champion 6
Follower 11
Spell 23
Cost
24,500
Mana Cost
4
2
14
5
9
6
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Đại Bác Poro
3
Đại Bác Poro
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
1
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
2
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
3
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Robot Xạ Kích
3
Robot Xạ Kích
Cost 2 Long Nhãn
1
Long Nhãn
Cost 2 Không Đâu Nha!
1
Không Đâu Nha!
Cost 3 Hưng Phấn!
3
Hưng Phấn!
Cost 3 Robot Nạo Vét Hầm Thải
2
Robot Nạo Vét Hầm Thải
Cost 4 Viktor
3
Viktor
Cost 4 Bảo Hộ Linh Hồn
2
Bảo Hộ Linh Hồn
Cost 4 Ý Chí Ionia
2
Ý Chí Ionia
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 5 Karma
3
Karma
Cost 5 Nhập Định
3
Nhập Định