Defeat

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 32 Turns
  • 6 tháng trước
Noxus Piltover & Zaun
Caitlyn
3
Ezreal
3
29,300
VS
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
9,700
기이리
Regions
Piltover & Zaun 24
Noxus 16
Champions
Caitlyn
3
Ezreal
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 12
ThƯỜng 17
Type
Champion 6
Follower 13
Spell 21
Cost
29,300
Mana Cost
2
3
6
20
4
3
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
2
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 3 Mặt Đất Cháy Rụi
3
Mặt Đất Cháy Rụi
Cost 3 Lưu Trữ Viên
3
Lưu Trữ Viên
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Ezreal
3
Ezreal
Cost 3 Caitlyn
3
Caitlyn
Cost 3 Bắn Xuyên Táo
3
Bắn Xuyên Táo
Cost 3 Đòn Thanh Trừng
2
Đòn Thanh Trừng
Cost 4 Sốc Điện
2
Sốc Điện
Cost 4 Lữ Khách Hững Hờ
2
Lữ Khách Hững Hờ
Cost 5 Máy Cải Tiến Ba Chùm Tia
3
Máy Cải Tiến Ba Chùm Tia
Cost 8 Đại Úy Farron
2
Đại Úy Farron
太刀風
Regions
Piltover & Zaun 25
Thành Phố Bandle 15
Champions
Rarity
SỬ thi 3
HiẾm 12
ThƯỜng 25
Type
Follower 6
Spell 34
Cost
9,700
Mana Cost
3
6
15
4
3
0
3
6
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Đại Bác Poro
3
Đại Bác Poro
Cost 1 Tinh Linh Chồi Cây
3
Tinh Linh Chồi Cây
Cost 1 Đánh Đổi Phụ Kiện
3
Đánh Đổi Phụ Kiện
Cost 2 Lục Lọi
3
Lục Lọi
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Cải Tiến Liên Tục
3
Cải Tiến Liên Tục
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Bí Thuật Thời Gian
3
Bí Thuật Thời Gian
Cost 3 Khoảnh Khắc Khai Sáng
3
Khoảnh Khắc Khai Sáng
Cost 3 Dư Chấn
1
Dư Chấn
Cost 4 Chuyển Vị
3
Chuyển Vị
Cost 6 Con Đường Bí Mật
3
Con Đường Bí Mật
Cost 9 Corina Veraza
3
Corina Veraza
Cost 10 Hộ Vệ Quảng Trường
3
Hộ Vệ Quảng Trường