Defeat

  • Act 1st
  • 36 Turns
  • 4 tháng trước
Piltover & Zaun Targon
Aphelios
3
Viktor
3
22,600
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Shurima
Viego
3
20,300
K0905
Regions
Piltover & Zaun 25
Targon 15
Champions
Aphelios
3
Viktor
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 6
ThƯỜng 28
Type
Champion 6
Follower 23
Spell 11
Cost
22,600
Mana Cost
1
6
16
9
3
1
1
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Đại Bác Poro
1
Đại Bác Poro
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Thanh Gươm Bóng Tối Lunari
3
Thanh Gươm Bóng Tối Lunari
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Lựu Đạn Ma Hỏa!
3
Lựu Đạn Ma Hỏa!
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
3
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
3
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Thác Bạc
2
Thác Bạc
Cost 2 Dê Núi
2
Dê Núi
Cost 3 Robot Nạo Vét Hầm Thải
3
Robot Nạo Vét Hầm Thải
Cost 3 Hưng Phấn!
3
Hưng Phấn!
Cost 3 Aphelios
3
Aphelios
Cost 4 Viktor
3
Viktor
Cost 5 Ánh Trăng Ưu Phiền
1
Ánh Trăng Ưu Phiền
Cost 6 Bộ Ba Thượng Giới
1
Bộ Ba Thượng Giới
Cost 7 Ánh Sáng Trong Đêm
3
Ánh Sáng Trong Đêm
Haven
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 22
Shurima 18
Champions
Viego
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 6
HiẾm 5
ThƯỜng 26
Type
Champion 3
Follower 18
Spell 19
Cost
20,300
Mana Cost
0
5
9
10
4
1
5
6
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Kẻ Săn Tìm Kho Báu
3
Kẻ Săn Tìm Kho Báu
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
2
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Pháp Sư Thời Gian Học Việc
3
Pháp Sư Thời Gian Học Việc
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
3
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Chiến Binh Camavor
3
Chiến Binh Camavor
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
2
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 4 Baccai Sa Thuật
1
Baccai Sa Thuật
Cost 4 Quái Hút Linh Hồn
1
Quái Hút Linh Hồn
Cost 5 Tiếng Khóc Héo Mòn
1
Tiếng Khóc Héo Mòn
Cost 6 Viego
3
Viego
Cost 6 Phục Hận
2
Phục Hận
Cost 7 Quái Cây Mãng Xà
3
Quái Cây Mãng Xà
Cost 7 Hỏa Truyền Sư
1
Hỏa Truyền Sư
Cost 7 Bạo Tàn
1
Bạo Tàn
Cost 9 Đại Suy Vong
1
Đại Suy Vong