Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 32 Turns
  • 4 tháng trước
Demacia Shurima
Kai'Sa
3
18,800
VS
Shurima
Azir
3
Xerath
3
26,400
A BELIEVER
Regions
Shurima 23
Demacia 17
Champions
Kai'Sa
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 3
HiẾm 14
ThƯỜng 20
Type
Champion 3
Follower 20
Spell 17
Cost
18,800
Mana Cost
0
9
9
9
4
6
0
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Bọ Hư Không
3
Bọ Hư Không
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
3
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Tử Thần Baccai
2
Tử Thần Baccai
Cost 1 Quyết Tâm Của Viễn Binh
1
Quyết Tâm Của Viễn Binh
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Tinh Mắt
2
Tinh Mắt
Cost 2 Không Kích
2
Không Kích
Cost 2 Cổ Nhân Belveth
2
Cổ Nhân Belveth
Cost 3 Đại Địa Chấn
3
Đại Địa Chấn
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
2
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Vệ Binh Greenfang
2
Vệ Binh Greenfang
Cost 4 Đại Bác Hư Không
3
Đại Bác Hư Không
Cost 4 Cánh Bạc Phi Ưng
1
Cánh Bạc Phi Ưng
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
2
Song Kiếm Hợp Bích
Cost 5 Thậm Minh Hộ Vệ
1
Thậm Minh Hộ Vệ
Cost 9 Quái Vật Hư Không
3
Quái Vật Hư Không
Ceccecjohn
Regions
Champions
Azir
3
Xerath
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 14
ThƯỜng 18
Type
Champion 6
Follower 16
Spell 11
Landmark 7
Cost
26,400
Mana Cost
0
6
8
17
9
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Chế Phẩm Cổ Đại
3
Chế Phẩm Cổ Đại
Cost 1 Người Canh Giữ Cồn Cát
2
Người Canh Giữ Cồn Cát
Cost 1 Đĩa Mặt Trời Bị Chôn Vùi
1
Đĩa Mặt Trời Bị Chôn Vùi
Cost 2 Nhóc Trượt Cát
3
Nhóc Trượt Cát
Cost 2 Vườn Thời Gian
3
Vườn Thời Gian
Cost 2 Nhà Tiên Tri
2
Nhà Tiên Tri
Cost 3 Mặt Đất Trỗi Dậy
3
Mặt Đất Trỗi Dậy
Cost 3 Cát Lún
3
Cát Lún
Cost 3 Azir
3
Azir
Cost 3 Kẻ Sùng Đạo Trọn Kiếp
2
Kẻ Sùng Đạo Trọn Kiếp
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
2
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Nghi Thức Ma Pháp
2
Nghi Thức Ma Pháp
Cost 3 Bô Lão Quyền Quý
2
Bô Lão Quyền Quý
Cost 4 Xerath
3
Xerath
Cost 4 Sứ Giả Hoàng Kim
3
Sứ Giả Hoàng Kim
Cost 4 Đứa Con Của Sa Mạc
2
Đứa Con Của Sa Mạc
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
1
Nghi Lễ Cự Tuyệt