Victory

  • Normal
  • Act 2nd
  • 7 Turns
  • 6 tháng trước
Ionia Quần Đảo Bóng Đêm
Kalista
3
Viego
3
26,300
VS
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Viego
3
21,000
gogotea
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 28
Ionia 12
Champions
Kalista
3
Viego
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 8
ThƯỜng 23
Type
Champion 6
Follower 15
Spell 19
Cost
26,300
Mana Cost
0
2
12
8
6
2
6
4
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quý Tộc Xui Xẻo
2
Quý Tộc Xui Xẻo
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Đảo Phách
3
Đảo Phách
Cost 2 Lính Canh Greenglade
2
Lính Canh Greenglade
Cost 2 Không Đâu Nha!
1
Không Đâu Nha!
Cost 3 Chiến Binh Camavor
3
Chiến Binh Camavor
Cost 3 Kalista
3
Kalista
Cost 3 Tinh Linh Ngon Lành
2
Tinh Linh Ngon Lành
Cost 4 Từ Chối
3
Từ Chối
Cost 4 Bóng Ma Cổ Ngữ
2
Bóng Ma Cổ Ngữ
Cost 4 Bảo Hộ Linh Hồn
1
Bảo Hộ Linh Hồn
Cost 5 Tiếng Khóc Héo Mòn
2
Tiếng Khóc Héo Mòn
Cost 6 Viego
3
Viego
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
Cost 7 Quái Cây Mãng Xà
3
Quái Cây Mãng Xà
Cost 7 Hỏa Truyền Sư
1
Hỏa Truyền Sư
Tsuga
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 20
Noxus 20
Champions
Viego
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 5
HiẾm 14
ThƯỜng 18
Type
Champion 3
Follower 21
Spell 14
Landmark 2
Cost
21,000
Mana Cost
0
3
13
7
2
3
9
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Hỏa Cầu
3
Hỏa Cầu
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Nhện Nhà
2
Nhện Nhà
Cost 2 Kẻ Thạo Phép
2
Kẻ Thạo Phép
Cost 3 Chiến Binh Camavor
3
Chiến Binh Camavor
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
2
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Hầm Mộ Ma Ám
2
Hầm Mộ Ma Ám
Cost 4 Lời Thì Thầm
2
Lời Thì Thầm
Cost 5 Kẻ Đào Ngũ
3
Kẻ Đào Ngũ
Cost 6 Vệ Binh Ixtal
3
Vệ Binh Ixtal
Cost 6 Viego
3
Viego
Cost 6 Ngài Broadmane
3
Ngài Broadmane
Cost 7 Quái Cây Mãng Xà
3
Quái Cây Mãng Xà