Victory

  • Normal
  • Act 2nd
  • 31 Turns
  • 6 tháng trước
Noxus Piltover & Zaun
Caitlyn
3
Ezreal
3
28,600
VS
Demacia Bilgewater
Illaoi
3
Jarvan IV
2
22,900
gogotea
Regions
Piltover & Zaun 23
Noxus 17
Champions
Caitlyn
3
Ezreal
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 14
ThƯỜng 16
Type
Champion 6
Follower 10
Spell 24
Cost
28,600
Mana Cost
2
3
8
19
4
3
0
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
2
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Hỏa Cầu
2
Hỏa Cầu
Cost 3 Bắn Xuyên Táo
3
Bắn Xuyên Táo
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Ezreal
3
Ezreal
Cost 3 Caitlyn
3
Caitlyn
Cost 3 Lưu Trữ Viên
3
Lưu Trữ Viên
Cost 3 Mặt Đất Cháy Rụi
2
Mặt Đất Cháy Rụi
Cost 3 Hưng Phấn!
1
Hưng Phấn!
Cost 3 Máy Chém Noxus
1
Máy Chém Noxus
Cost 4 Sốc Điện
2
Sốc Điện
Cost 4 Lời Thì Thầm
2
Lời Thì Thầm
Cost 5 Máy Cải Tiến Ba Chùm Tia
3
Máy Cải Tiến Ba Chùm Tia
Cost 8 Đại Úy Farron
1
Đại Úy Farron
저 말렸어요
Regions
Bilgewater 23
Demacia 17
Champions
Illaoi
3
Jarvan IV
2
Rarity
Anh hùng 5
SỬ thi 2
HiẾm 11
ThƯỜng 22
Type
Champion 5
Follower 16
Spell 19
Cost
22,900
Mana Cost
0
7
9
7
6
6
3
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Tượng Thần Canh Gác
3
Tượng Thần Canh Gác
Cost 1 Phi Ưng Truy Sát
2
Phi Ưng Truy Sát
Cost 1 Giáp Lưới
2
Giáp Lưới
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
3
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Tinh Mắt
3
Tinh Mắt
Cost 2 Lời Nguyện Cầu Được Hồi Đáp
3
Lời Nguyện Cầu Được Hồi Đáp
Cost 3 Âm Vang Biển Cả
3
Âm Vang Biển Cả
Cost 3 Gió Lốc Chiến Tranh
3
Gió Lốc Chiến Tranh
Cost 3 Lá Chắn Durand
1
Lá Chắn Durand
Cost 4 Xúc Tu Tàn Phá
3
Xúc Tu Tàn Phá
Cost 4 Illaoi
3
Illaoi
Cost 5 Lính Canh Buhru
3
Lính Canh Buhru
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 6 Jarvan IV
2
Jarvan IV
Cost 6 Trí Dũng Song Toàn
1
Trí Dũng Song Toàn
Cost 8 Nagakabouros
2
Nagakabouros