Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 31 Turns
  • 5 tháng trước
Noxus Piltover & Zaun
Annie
3
Ezreal
3
24,400
VS
Targon Quần Đảo Bóng Đêm
Zoe
3
Yuumi
2
Aphelios
1
27,500
NNT IzziOwned
Regions
Noxus 24
Piltover & Zaun 16
Champions
Annie
3
Ezreal
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 15
ThƯỜng 19
Type
Champion 6
Follower 12
Spell 19
Landmark 3
Cost
24,400
Mana Cost
1
13
13
8
5
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
1
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Nhạc Viện Ravenbloom
3
Nhạc Viện Ravenbloom
Cost 1 Lưỡi Dao
3
Lưỡi Dao
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 1 Annie
3
Annie
Cost 1 Đá Tưởng Ký Piltover
1
Đá Tưởng Ký Piltover
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
3
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Hỏa Cầu
3
Hỏa Cầu
Cost 2 Kẻ Thạo Phép
1
Kẻ Thạo Phép
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Ezreal
3
Ezreal
Cost 3 Lưu Trữ Viên
2
Lưu Trữ Viên
Cost 4 Sốc Điện
3
Sốc Điện
Cost 4 Lời Thì Thầm
2
Lời Thì Thầm
pugs
Regions
Targon 30
Quần Đảo Bóng Đêm 10
Champions
Zoe
3
Yuumi
2
Aphelios
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 14
ThƯỜng 17
Type
Champion 6
Follower 14
Spell 20
Cost
27,500
Mana Cost
0
6
13
7
2
2
5
5
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Họa Sĩ Mơ Màng
3
Họa Sĩ Mơ Màng
Cost 1 Zoe
3
Zoe
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 2 Dê Núi
3
Dê Núi
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Thác Bạc
2
Thác Bạc
Cost 2 Ban Phước Dẫn Lối
1
Ban Phước Dẫn Lối
Cost 2 Khai Nhãn
1
Khai Nhãn
Cost 3 Nữ Tu Solari
3
Nữ Tu Solari
Cost 3 Yuumi
2
Yuumi
Cost 3 Tĩnh Lặng
1
Tĩnh Lặng
Cost 3 Aphelios
1
Aphelios
Cost 4 Nhà Thần Bí Mù
2
Nhà Thần Bí Mù
Cost 5 Tuyệt Cảnh Thượng Giới
2
Tuyệt Cảnh Thượng Giới
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
Cost 6 Bộ Ba Thượng Giới
2
Bộ Ba Thượng Giới
Cost 7 Bạo Tàn
2
Bạo Tàn
Cost 8 Tiếng Gọi Của Định Mệnh
2
Tiếng Gọi Của Định Mệnh
Cost 9 Đại Suy Vong
1
Đại Suy Vong