Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 44 Turns
  • 5 tháng trước
Noxus Piltover & Zaun
Annie
3
Ezreal
3
24,400
VS
Runeterra Bilgewater
Bard
3
Illaoi
3
26,600
NNT IzziOwned
Regions
Noxus 24
Piltover & Zaun 16
Champions
Annie
3
Ezreal
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 15
ThƯỜng 19
Type
Champion 6
Follower 12
Spell 19
Landmark 3
Cost
24,400
Mana Cost
1
13
13
8
5
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
1
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Nhạc Viện Ravenbloom
3
Nhạc Viện Ravenbloom
Cost 1 Lưỡi Dao
3
Lưỡi Dao
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 1 Annie
3
Annie
Cost 1 Đá Tưởng Ký Piltover
1
Đá Tưởng Ký Piltover
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
3
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Hỏa Cầu
3
Hỏa Cầu
Cost 2 Kẻ Thạo Phép
1
Kẻ Thạo Phép
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Ezreal
3
Ezreal
Cost 3 Lưu Trữ Viên
2
Lưu Trữ Viên
Cost 4 Sốc Điện
3
Sốc Điện
Cost 4 Lời Thì Thầm
2
Lời Thì Thầm
Kill Me If U Can
Regions
Bilgewater 23
Runeterra 17
Champions
Bard
3
Illaoi
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 15
ThƯỜng 17
Type
Champion 6
Follower 21
Spell 11
Landmark 2
Cost
26,600
Mana Cost
0
6
8
4
9
8
3
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Tượng Thần Canh Gác
3
Tượng Thần Canh Gác
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 2 Lời Nguyện Cầu Được Hồi Đáp
3
Lời Nguyện Cầu Được Hồi Đáp
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 2 Xoáy Lốc Bí Ẩn
2
Xoáy Lốc Bí Ẩn
Cost 3 Âm Vang Biển Cả
3
Âm Vang Biển Cả
Cost 3 Thủ Lĩnh Buhru
1
Thủ Lĩnh Buhru
Cost 4 Xúc Tu Tàn Phá
3
Xúc Tu Tàn Phá
Cost 4 Illaoi
3
Illaoi
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 5 Mắt Xích Không Gian
3
Mắt Xích Không Gian
Cost 5 Lính Canh Buhru
3
Lính Canh Buhru
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
2
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 6 Maduli, Kẻ Giữ Cổng
3
Maduli, Kẻ Giữ Cổng
Cost 8 Nagakabouros
2
Nagakabouros