Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 29 Turns
  • 5 tháng trước
Noxus Piltover & Zaun
Annie
3
Ezreal
3
24,400
VS
Bilgewater Shurima
Pyke
3
Rek'Sai
3
29,700
NNT IzziOwned
Regions
Noxus 24
Piltover & Zaun 16
Champions
Annie
3
Ezreal
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 15
ThƯỜng 19
Type
Champion 6
Follower 12
Spell 19
Landmark 3
Cost
24,400
Mana Cost
1
13
13
8
5
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
1
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Nhạc Viện Ravenbloom
3
Nhạc Viện Ravenbloom
Cost 1 Lưỡi Dao
3
Lưỡi Dao
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 1 Annie
3
Annie
Cost 1 Đá Tưởng Ký Piltover
1
Đá Tưởng Ký Piltover
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
3
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Hỏa Cầu
3
Hỏa Cầu
Cost 2 Kẻ Thạo Phép
1
Kẻ Thạo Phép
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Ezreal
3
Ezreal
Cost 3 Lưu Trữ Viên
2
Lưu Trữ Viên
Cost 4 Sốc Điện
3
Sốc Điện
Cost 4 Lời Thì Thầm
2
Lời Thì Thầm
Kill Me If U Can
Regions
Bilgewater 22
Shurima 18
Champions
Pyke
3
Rek'Sai
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 7
HiẾm 3
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 24
Spell 10
Cost
29,700
Mana Cost
0
9
10
6
3
6
3
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Bẫy Máu
3
Bẫy Máu
Cost 1 Xer'sai Mới Nở
3
Xer'sai Mới Nở
Cost 1 Tiểu Thủy Quái
3
Tiểu Thủy Quái
Cost 2 Thủy Quái Vây Đỏ
3
Thủy Quái Vây Đỏ
Cost 2 Gọi Bầy
3
Gọi Bầy
Cost 2 Bầy Cá Răng Nhọn
3
Bầy Cá Răng Nhọn
Cost 2 Đâm Thấu Xương
1
Đâm Thấu Xương
Cost 3 Xer'Sai Báo Hiệu
3
Xer'Sai Báo Hiệu
Cost 3 Rek'Sai
3
Rek'Sai
Cost 4 Pyke
3
Pyke
Cost 5 Xerxa'Reth, Kẻ Khổng Lồ Đáy Sâu
3
Xerxa'Reth, Kẻ Khổng Lồ Đáy Sâu
Cost 5 Máu Trong Nước
3
Máu Trong Nước
Cost 6 Xer'sai Phá Đá
3
Xer'sai Phá Đá
Cost 8 Quái Ngư
3
Quái Ngư