Defeat

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 45 Turns
  • 5 tháng trước
Noxus Piltover & Zaun
Annie
3
Ezreal
3
24,400
VS
Piltover & Zaun Shurima
Akshan
3
17,800
NNT IzziOwned
Regions
Noxus 24
Piltover & Zaun 16
Champions
Annie
3
Ezreal
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 15
ThƯỜng 19
Type
Champion 6
Follower 12
Spell 19
Landmark 3
Cost
24,400
Mana Cost
1
13
13
8
5
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
1
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Nhạc Viện Ravenbloom
3
Nhạc Viện Ravenbloom
Cost 1 Lưỡi Dao
3
Lưỡi Dao
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 1 Annie
3
Annie
Cost 1 Đá Tưởng Ký Piltover
1
Đá Tưởng Ký Piltover
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
3
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Hỏa Cầu
3
Hỏa Cầu
Cost 2 Kẻ Thạo Phép
1
Kẻ Thạo Phép
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Ezreal
3
Ezreal
Cost 3 Lưu Trữ Viên
2
Lưu Trữ Viên
Cost 4 Sốc Điện
3
Sốc Điện
Cost 4 Lời Thì Thầm
2
Lời Thì Thầm
KidWithThePig
Regions
Shurima 25
Piltover & Zaun 15
Champions
Akshan
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 3
HiẾm 9
ThƯỜng 25
Type
Champion 3
Follower 14
Spell 23
Cost
17,800
Mana Cost
0
10
17
8
1
0
3
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
3
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Bản Sao Giả Mạo
3
Bản Sao Giả Mạo
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
2
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Kẻ Săn Tìm Kho Báu
2
Kẻ Săn Tìm Kho Báu
Cost 2 Đồng Hồ Giám Sát
3
Đồng Hồ Giám Sát
Cost 2 Akshan
3
Akshan
Cost 2 Bí Thuật Thời Gian
3
Bí Thuật Thời Gian
Cost 2 Lọ Trữ Thời Gian
3
Lọ Trữ Thời Gian
Cost 2 Cải Tiến Liên Tục
3
Cải Tiến Liên Tục
Cost 2 Đòn Quyết Định
1
Đòn Quyết Định
Cost 2 Chuẩn Bị Chu Đáo
1
Chuẩn Bị Chu Đáo
Cost 3 Lưu Trữ Viên
3
Lưu Trữ Viên
Cost 3 Lãng Khách Vekaura
3
Lãng Khách Vekaura
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
1
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 6 Dòng Cát Thời Gian
3
Dòng Cát Thời Gian
Cost 7 Bầy Quái Tung Cánh
1
Bầy Quái Tung Cánh