Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 34 Turns
  • 5 tháng trước
Noxus Piltover & Zaun
Annie
3
Ezreal
3
24,400
VS
Piltover & Zaun Targon
Aphelios
3
Zoe
2
Vi
1
22,600
NNT IzziOwned
Regions
Noxus 24
Piltover & Zaun 16
Champions
Annie
3
Ezreal
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 15
ThƯỜng 19
Type
Champion 6
Follower 12
Spell 19
Landmark 3
Cost
24,400
Mana Cost
1
13
13
8
5
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
1
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Nhạc Viện Ravenbloom
3
Nhạc Viện Ravenbloom
Cost 1 Lưỡi Dao
3
Lưỡi Dao
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 1 Annie
3
Annie
Cost 1 Đá Tưởng Ký Piltover
1
Đá Tưởng Ký Piltover
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
3
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Hỏa Cầu
3
Hỏa Cầu
Cost 2 Kẻ Thạo Phép
1
Kẻ Thạo Phép
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Ezreal
3
Ezreal
Cost 3 Lưu Trữ Viên
2
Lưu Trữ Viên
Cost 4 Sốc Điện
3
Sốc Điện
Cost 4 Lời Thì Thầm
2
Lời Thì Thầm
Snape
Regions
Piltover & Zaun 24
Targon 16
Champions
Aphelios
3
Zoe
2
Vi
1
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 6
ThƯỜng 28
Type
Champion 6
Follower 23
Spell 11
Cost
22,600
Mana Cost
3
8
16
9
0
1
0
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Đại Bác Poro
3
Đại Bác Poro
Cost 1 Thanh Gươm Bóng Tối Lunari
3
Thanh Gươm Bóng Tối Lunari
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Zoe
2
Zoe
Cost 2 Lựu Đạn Ma Hỏa!
3
Lựu Đạn Ma Hỏa!
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
3
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Dê Núi
3
Dê Núi
Cost 2 Thác Bạc
2
Thác Bạc
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
2
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 3 Robot Nạo Vét Hầm Thải
3
Robot Nạo Vét Hầm Thải
Cost 3 Hưng Phấn!
3
Hưng Phấn!
Cost 3 Aphelios
3
Aphelios
Cost 5 Vi
1
Vi
Cost 7 Ánh Sáng Trong Đêm
3
Ánh Sáng Trong Đêm