Defeat

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 20 Turns
  • 5 tháng trước
Runeterra Demacia
Bard
3
Poppy
2
Jarvan IV
1
25,600
VS
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Elise
3
Viego
3
26,300
NNT IzziOwned
Regions
Demacia 34
Runeterra 8
Champions
Bard
3
Poppy
2
Jarvan IV
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 10
ThƯỜng 22
Type
Champion 6
Follower 26
Spell 8
Cost
25,600
Mana Cost
0
9
10
3
12
5
1
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Phi Ưng Truy Sát
3
Phi Ưng Truy Sát
Cost 1 Nữ Vệ Sám Hối
3
Nữ Vệ Sám Hối
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Nhà Điêu Khắc Durand
3
Nhà Điêu Khắc Durand
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
2
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Tinh Mắt
2
Tinh Mắt
Cost 3 Môn Đệ Laurent
2
Môn Đệ Laurent
Cost 3 Trung Sĩ Tiên Phong
1
Trung Sĩ Tiên Phong
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 4 Kỳ Binh Tiên Phong
3
Kỳ Binh Tiên Phong
Cost 4 Poppy
2
Poppy
Cost 4 Mẫn Linh Vút Bay
2
Mẫn Linh Vút Bay
Cost 4 Truy Cùng Diệt Tận
1
Truy Cùng Diệt Tận
Cost 4 Cánh Bạc Tiên Phong
1
Cánh Bạc Tiên Phong
Cost 5 Hoàng Kim Giáp
3
Hoàng Kim Giáp
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
2
Song Kiếm Hợp Bích
Cost 6 Jarvan IV
1
Jarvan IV
Scotyard
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 26
Noxus 14
Champions
Elise
3
Viego
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 8
ThƯỜng 23
Type
Champion 6
Follower 16
Spell 18
Cost
26,300
Mana Cost
0
2
15
10
1
4
3
5
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
2
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Elise
3
Elise
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Hỏa Cầu
2
Hỏa Cầu
Cost 2 Khúc Ca Quần Đảo
1
Khúc Ca Quần Đảo
Cost 3 Chiến Binh Camavor
3
Chiến Binh Camavor
Cost 3 Mặt Đất Cháy Rụi
2
Mặt Đất Cháy Rụi
Cost 3 Tiếng Gọi Màn Sương
2
Tiếng Gọi Màn Sương
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
2
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Nhền Nhện Điên Cuồng
1
Nhền Nhện Điên Cuồng
Cost 4 Quái Hút Linh Hồn
1
Quái Hút Linh Hồn
Cost 5 Kẻ Đào Ngũ
3
Kẻ Đào Ngũ
Cost 5 Tiếng Khóc Héo Mòn
1
Tiếng Khóc Héo Mòn
Cost 6 Viego
3
Viego
Cost 7 Quái Cây Mãng Xà
3
Quái Cây Mãng Xà
Cost 7 Bạo Tàn
2
Bạo Tàn