Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 22 Turns
  • 4 tháng trước
Ionia Shurima
Kai'Sa
3
Shen
3
28,800
VS
Freljord Shurima
Lissandra
3
Taliyah
3
29,700
정신차려최원준
Regions
Ionia 23
Shurima 17
Champions
Kai'Sa
3
Shen
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
HiẾm 4
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 23
Spell 11
Cost
28,800
Mana Cost
0
3
9
10
9
3
0
6
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Bọ Hư Không
3
Bọ Hư Không
Cost 2 Sóng Âm
3
Sóng Âm
Cost 2 Mầm Hạt Thông Nổ
3
Mầm Hạt Thông Nổ
Cost 2 Môn Sinh Kinkou
3
Môn Sinh Kinkou
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
3
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
3
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 3 Tinh Linh Ngon Lành
2
Tinh Linh Ngon Lành
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 4 Tích Tụ Năng Lượng
3
Tích Tụ Năng Lượng
Cost 4 Shen
3
Shen
Cost 4 Bảo Hộ Linh Hồn
2
Bảo Hộ Linh Hồn
Cost 4 Từ Chối
1
Từ Chối
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa
Cost 7 Hộ Vệ Sùng Kính
3
Hộ Vệ Sùng Kính
Cost 9 Quái Vật Hư Không
3
Quái Vật Hư Không
夜行牛
Regions
Freljord 23
Shurima 17
Champions
Lissandra
3
Taliyah
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 14
ThƯỜng 15
Type
Champion 6
Follower 12
Spell 14
Landmark 8
Cost
29,700
Mana Cost
0
8
11
6
7
6
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Ba Chị Em
3
Ba Chị Em
Cost 1 Tùy Tùng Đóng Băng
3
Tùy Tùng Đóng Băng
Cost 1 Tiềm Năng Thực Ảo
2
Tiềm Năng Thực Ảo
Cost 2 Đồng Hồ Giám Sát
3
Đồng Hồ Giám Sát
Cost 2 Sứ Giả Trung Thành
3
Sứ Giả Trung Thành
Cost 2 Lọ Trữ Thời Gian
3
Lọ Trữ Thời Gian
Cost 2 Vườn Thời Gian
2
Vườn Thời Gian
Cost 3 Lissandra
3
Lissandra
Cost 3 Chủ Quán Tốt Bụng
3
Chủ Quán Tốt Bụng
Cost 4 Khe Núi Hoang Vu
3
Khe Núi Hoang Vu
Cost 4 Tuyết Lở
2
Tuyết Lở
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Taliyah
3
Taliyah
Cost 5 Phán Quan Draklorn
3
Phán Quan Draklorn
Cost 6 Dòng Cát Thời Gian
2
Dòng Cát Thời Gian