Defeat

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 21 Turns
  • 3 tháng trước
Demacia Targon
Fiora
3
Pantheon
3
29,600
VS
Demacia Targon
Jarvan IV
3
Leona
3
26,700
정신차려최원준
Regions
Targon 27
Demacia 13
Champions
Fiora
3
Pantheon
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
HiẾm 8
ThƯỜng 20
Type
Champion 6
Follower 13
Spell 18
Equipment 3
Cost
29,600
Mana Cost
0
4
15
4
9
5
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Người Viết Lên Trường Ca
3
Người Viết Lên Trường Ca
Cost 1 Giáp Lưới
1
Giáp Lưới
Cost 2 Thác Bạc
3
Thác Bạc
Cost 2 Dê Núi
3
Dê Núi
Cost 2 Nam Châm Darkin
3
Nam Châm Darkin
Cost 2 Ban Phước Dẫn Lối
3
Ban Phước Dẫn Lối
Cost 2 Tinh Mắt
2
Tinh Mắt
Cost 2 Đấu Tay Đôi
1
Đấu Tay Đôi
Cost 3 Iula
3
Iula
Cost 3 Tĩnh Lặng
1
Tĩnh Lặng
Cost 4 Fiora
3
Fiora
Cost 4 Pantheon
3
Pantheon
Cost 4 Ngọc Bảo Hộ
1
Ngọc Bảo Hộ
Cost 4 Phản Đòn
1
Phản Đòn
Cost 4 Nhà Thần Bí Mù
1
Nhà Thần Bí Mù
Cost 5 Hoàng Kim Giáp
3
Hoàng Kim Giáp
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
2
Song Kiếm Hợp Bích
Cost 6 Camphor Ngờ Vực
3
Camphor Ngờ Vực
Mega ชาย
Regions
Targon 25
Demacia 15
Champions
Jarvan IV
3
Leona
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 10
ThƯỜng 21
Type
Champion 6
Follower 21
Spell 13
Cost
26,700
Mana Cost
0
3
15
7
2
10
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Chiến Binh Solari
3
Chiến Binh Solari
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Thác Bạc
3
Thác Bạc
Cost 2 Diều Hâu Mặt Trời Solari
3
Diều Hâu Mặt Trời Solari
Cost 2 Nữ Vệ Solari
2
Nữ Vệ Solari
Cost 2 Đấu Tay Đôi
2
Đấu Tay Đôi
Cost 2 Tinh Mắt
1
Tinh Mắt
Cost 2 Ban Phước Dẫn Lối
1
Ban Phước Dẫn Lối
Cost 3 Vệ Binh Mặt Trời
3
Vệ Binh Mặt Trời
Cost 3 Ánh Sáng Ban Mai
2
Ánh Sáng Ban Mai
Cost 3 Môn Đệ Laurent
2
Môn Đệ Laurent
Cost 4 Hằng Tinh Solari
2
Hằng Tinh Solari
Cost 5 Rahvun, Mũi Giáo Ban Mai
3
Rahvun, Mũi Giáo Ban Mai
Cost 5 Leona
3
Leona
Cost 5 Hoàng Kim Giáp
2
Hoàng Kim Giáp
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
2
Song Kiếm Hợp Bích
Cost 6 Jarvan IV
3
Jarvan IV