Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 23 Turns
  • 4 tháng trước
Ionia Shurima
Kai'Sa
3
Shen
3
28,800
VS
Shurima Thành Phố Bandle
Xerath
3
Zilean
3
29,200
정신차려최원준
Regions
Ionia 23
Shurima 17
Champions
Kai'Sa
3
Shen
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
HiẾm 4
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 23
Spell 11
Cost
28,800
Mana Cost
0
3
9
10
9
3
0
6
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Bọ Hư Không
3
Bọ Hư Không
Cost 2 Sóng Âm
3
Sóng Âm
Cost 2 Mầm Hạt Thông Nổ
3
Mầm Hạt Thông Nổ
Cost 2 Môn Sinh Kinkou
3
Môn Sinh Kinkou
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
3
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
3
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 3 Tinh Linh Ngon Lành
2
Tinh Linh Ngon Lành
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 4 Tích Tụ Năng Lượng
3
Tích Tụ Năng Lượng
Cost 4 Shen
3
Shen
Cost 4 Bảo Hộ Linh Hồn
2
Bảo Hộ Linh Hồn
Cost 4 Từ Chối
1
Từ Chối
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa
Cost 7 Hộ Vệ Sùng Kính
3
Hộ Vệ Sùng Kính
Cost 9 Quái Vật Hư Không
3
Quái Vật Hư Không
BlueBirdZinX
Regions
Shurima 33
Thành Phố Bandle 7
Champions
Xerath
3
Zilean
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 17
ThƯỜng 13
Type
Champion 6
Follower 9
Spell 19
Landmark 6
Cost
29,200
Mana Cost
0
3
13
14
7
0
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Chế Phẩm Cổ Đại
2
Chế Phẩm Cổ Đại
Cost 1 Bãi Mìn Hextech
1
Bãi Mìn Hextech
Cost 2 Vườn Thời Gian
3
Vườn Thời Gian
Cost 2 Zilean
3
Zilean
Cost 2 Nghi Thức Chuyển Giao
3
Nghi Thức Chuyển Giao
Cost 2 Bom Oanh Tạc
2
Bom Oanh Tạc
Cost 2 Nhóc Trượt Cát
2
Nhóc Trượt Cát
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
3
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Nghi Thức Ma Pháp
3
Nghi Thức Ma Pháp
Cost 3 Kẻ Sùng Đạo Trọn Kiếp
3
Kẻ Sùng Đạo Trọn Kiếp
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 3 Mặt Đất Trỗi Dậy
2
Mặt Đất Trỗi Dậy
Cost 3 Phản Xạ Dưới Áp Lực
1
Phản Xạ Dưới Áp Lực
Cost 4 Xerath
3
Xerath
Cost 4 Đứa Con Của Sa Mạc
2
Đứa Con Của Sa Mạc
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 6 Mini-Hóa
1
Mini-Hóa
Cost 8 Kho Vũ Khí
2
Kho Vũ Khí