Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 22 Turns
  • 5 tháng trước
Freljord Shurima
Lissandra
3
Taliyah
3
30,800
VS
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Viego
3
Elise
2
Katarina
1
26,300
ToRaNity0
Regions
Shurima 20
Freljord 20
Champions
Lissandra
3
Taliyah
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
HiẾm 14
ThƯỜng 14
Type
Champion 6
Follower 9
Spell 17
Landmark 8
Cost
30,800
Mana Cost
0
8
11
5
7
4
5
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Ba Chị Em
3
Ba Chị Em
Cost 1 Tùy Tùng Đóng Băng
3
Tùy Tùng Đóng Băng
Cost 1 Tiềm Năng Thực Ảo
2
Tiềm Năng Thực Ảo
Cost 2 Đồng Hồ Giám Sát
3
Đồng Hồ Giám Sát
Cost 2 Sứ Giả Trung Thành
3
Sứ Giả Trung Thành
Cost 2 Lọ Trữ Thời Gian
3
Lọ Trữ Thời Gian
Cost 2 Vườn Thời Gian
2
Vườn Thời Gian
Cost 3 Lissandra
3
Lissandra
Cost 3 Chủ Quán Tốt Bụng
2
Chủ Quán Tốt Bụng
Cost 4 Khe Núi Hoang Vu
3
Khe Núi Hoang Vu
Cost 4 Tuyết Lở
2
Tuyết Lở
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Taliyah
3
Taliyah
Cost 5 Phán Quan Draklorn
1
Phán Quan Draklorn
Cost 6 Tương Lai Tươi Sáng
3
Tương Lai Tươi Sáng
Cost 6 Dòng Cát Thời Gian
2
Dòng Cát Thời Gian
roynok
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 24
Noxus 16
Champions
Viego
3
Elise
2
Katarina
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 8
ThƯỜng 23
Type
Champion 6
Follower 17
Spell 17
Cost
26,300
Mana Cost
0
3
14
8
2
3
5
5
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Hỏa Cầu
3
Hỏa Cầu
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Elise
2
Elise
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Chiến Binh Camavor
3
Chiến Binh Camavor
Cost 3 Katarina
1
Katarina
Cost 3 Bụi Cây Dại
1
Bụi Cây Dại
Cost 4 Quái Hút Linh Hồn
2
Quái Hút Linh Hồn
Cost 5 Kẻ Đào Ngũ
3
Kẻ Đào Ngũ
Cost 6 Viego
3
Viego
Cost 6 Phục Hận
2
Phục Hận
Cost 7 Quái Cây Mãng Xà
3
Quái Cây Mãng Xà
Cost 7 Bạo Tàn
2
Bạo Tàn