Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 26 Turns
  • 4 tháng trước
Ionia Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Viego
3
27,100
VS
Runeterra Demacia
Evelynn
3
Lucian
3
30,200
BabaTori
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 32
Ionia 7
Quần Đảo Bóng Đêm 1
Champions
Gwen
3
Viego
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 12
ThƯỜng 19
Type
Champion 6
Follower 15
Spell 19
Cost
27,100
Mana Cost
0
4
12
10
5
0
5
4
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Chủ Tiệc Sôi Nổi
3
Chủ Tiệc Sôi Nổi
Cost 1 Đá Tưởng Ký Quần Đảo Bóng Đêm
1
Đá Tưởng Ký Quần Đảo Bóng Đêm
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Quản Gia Ma Quái
2
Quản Gia Ma Quái
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
2
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Khai Nhãn
2
Khai Nhãn
Cost 2 Đảo Phách
2
Đảo Phách
Cost 2 Sultur
1
Sultur
Cost 3 Nhạc Trưởng Sương Mù
3
Nhạc Trưởng Sương Mù
Cost 3 Chiến Binh Camavor
3
Chiến Binh Camavor
Cost 3 Mũi Giáo Hắc Ám
2
Mũi Giáo Hắc Ám
Cost 3 Khuấy Động Ban Nhạc
2
Khuấy Động Ban Nhạc
Cost 4 Gwen
3
Gwen
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 6 Viego
3
Viego
Cost 6 Phục Hận
2
Phục Hận
Cost 7 Quái Cây Mãng Xà
3
Quái Cây Mãng Xà
Cost 7 Bạo Tàn
1
Bạo Tàn
Duelists Dance
Regions
Demacia 27
Runeterra 13
Champions
Evelynn
3
Lucian
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
HiẾm 11
ThƯỜng 17
Type
Champion 6
Follower 30
Spell 4
Cost
30,200
Mana Cost
0
3
17
17
3
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Phi Ưng Truy Sát
3
Phi Ưng Truy Sát
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Lucian
3
Lucian
Cost 2 Nhà Điêu Khắc Durand
3
Nhà Điêu Khắc Durand
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
2
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Tinh Mắt
2
Tinh Mắt
Cost 2 Sultur
2
Sultur
Cost 2 Gai Căm Hận
2
Gai Căm Hận
Cost 3 Vora
3
Vora
Cost 3 Trung Sĩ Tiên Phong
3
Trung Sĩ Tiên Phong
Cost 3 Môn Đệ Laurent
3
Môn Đệ Laurent
Cost 3 Domination
3
Domination
Cost 3 Diễn Giả Rạng Đông
3
Diễn Giả Rạng Đông
Cost 3 Thục Binh Tiên Phong
2
Thục Binh Tiên Phong
Cost 4 Evelynn
3
Evelynn