Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 14 Turns
  • 5 tháng trước
Demacia Shurima
Kai'Sa
3
17,100
VS
Demacia Shurima
Kai'Sa
3
Sivir
3
26,900
Hidoo
Regions
Shurima 27
Demacia 13
Champions
Kai'Sa
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 2
HiẾm 11
ThƯỜng 24
Type
Champion 3
Follower 19
Spell 18
Cost
17,100
Mana Cost
0
9
11
7
8
4
0
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
3
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Xer'sai Mới Nở
3
Xer'sai Mới Nở
Cost 1 Bọ Hư Không
3
Bọ Hư Không
Cost 2 Cổ Nhân Belveth
3
Cổ Nhân Belveth
Cost 2 Không Kích
3
Không Kích
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Tinh Mắt
2
Tinh Mắt
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
2
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Đại Địa Chấn
2
Đại Địa Chấn
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 3 Vệ Binh Greenfang
1
Vệ Binh Greenfang
Cost 4 Đại Bác Hư Không
3
Đại Bác Hư Không
Cost 4 Tích Tụ Năng Lượng
3
Tích Tụ Năng Lượng
Cost 4 Cánh Bạc Phi Ưng
1
Cánh Bạc Phi Ưng
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
1
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa
Cost 5 Thậm Minh Hộ Vệ
1
Thậm Minh Hộ Vệ
Cost 9 Quái Vật Hư Không
1
Quái Vật Hư Không
YOASOBI
Regions
Shurima 21
Demacia 19
Champions
Kai'Sa
3
Sivir
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 11
ThƯỜng 20
Type
Champion 6
Follower 17
Spell 17
Cost
26,900
Mana Cost
0
4
12
7
8
7
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Bọ Hư Không
3
Bọ Hư Không
Cost 1 Giáp Lưới
1
Giáp Lưới
Cost 2 Không Kích
3
Không Kích
Cost 2 Tinh Mắt
3
Tinh Mắt
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
2
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Cổ Nhân Belveth
1
Cổ Nhân Belveth
Cost 3 Đại Địa Chấn
3
Đại Địa Chấn
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
3
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Cát Lún
1
Cát Lún
Cost 4 Sivir
3
Sivir
Cost 4 Đại Bác Hư Không
3
Đại Bác Hư Không
Cost 4 Tích Tụ Năng Lượng
1
Tích Tụ Năng Lượng
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
1
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa
Cost 5 Hoàng Kim Giáp
2
Hoàng Kim Giáp
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
2
Song Kiếm Hợp Bích
Cost 9 Quái Vật Hư Không
2
Quái Vật Hư Không