Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 17 Turns
  • 3 tháng trước
Ionia Runeterra
Ahri
3
Bard
3
23,200
VS
Demacia Shurima
Kai'Sa
3
17,700
Schokomaul
Regions
Ionia 31
Runeterra 9
Champions
Ahri
3
Bard
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 9
ThƯỜng 25
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
23,200
Mana Cost
0
14
14
3
9
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Thu Về
3
Thu Về
Cost 1 Quái Nước Nhảy Múa
3
Quái Nước Nhảy Múa
Cost 1 Kẻ Khóc Thương
3
Kẻ Khóc Thương
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Đá Tưởng Ký Ionia
2
Đá Tưởng Ký Ionia
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Phản Đồ Navori
3
Phản Đồ Navori
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 2 Ahri
3
Ahri
Cost 2 Sơn Tặc Navori
1
Sơn Tặc Navori
Cost 2 Không Đâu Nha!
1
Không Đâu Nha!
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
3
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 4 Từ Chối
3
Từ Chối
Cost 4 Trở Về Nhà
3
Trở Về Nhà
Cost 4 Bard
3
Bard
Fraggymaggy
Regions
Shurima 22
Demacia 18
Champions
Kai'Sa
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 2
HiẾm 14
ThƯỜng 21
Type
Champion 3
Follower 21
Spell 16
Cost
17,700
Mana Cost
0
10
10
10
5
4
0
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
3
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Bọ Hư Không
3
Bọ Hư Không
Cost 1 Quyết Tâm Của Viễn Binh
2
Quyết Tâm Của Viễn Binh
Cost 1 Xer'sai Mới Nở
2
Xer'sai Mới Nở
Cost 2 Không Kích
3
Không Kích
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
2
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Cổ Nhân Belveth
2
Cổ Nhân Belveth
Cost 3 Đại Địa Chấn
3
Đại Địa Chấn
Cost 3 Môn Đệ Durand
2
Môn Đệ Durand
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
2
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Vệ Binh Greenfang
2
Vệ Binh Greenfang
Cost 3 Cát Lún
1
Cát Lún
Cost 4 Đại Bác Hư Không
3
Đại Bác Hư Không
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
1
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 4 Tích Tụ Năng Lượng
1
Tích Tụ Năng Lượng
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa
Cost 5 Thậm Minh Hộ Vệ
1
Thậm Minh Hộ Vệ
Cost 9 Quái Vật Hư Không
1
Quái Vật Hư Không