Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 14 Turns
  • 3 tháng trước
Demacia Shurima
Kai'Sa
3
17,700
VS
Shurima Ionia
Azir
3
Irelia
3
28,500
Schokomaul
Regions
Shurima 22
Demacia 18
Champions
Kai'Sa
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 2
HiẾm 14
ThƯỜng 21
Type
Champion 3
Follower 20
Spell 17
Cost
17,700
Mana Cost
0
10
10
10
6
4
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
3
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Bọ Hư Không
3
Bọ Hư Không
Cost 1 Quyết Tâm Của Viễn Binh
2
Quyết Tâm Của Viễn Binh
Cost 1 Xer'sai Mới Nở
2
Xer'sai Mới Nở
Cost 2 Không Kích
3
Không Kích
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
2
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Cổ Nhân Belveth
2
Cổ Nhân Belveth
Cost 3 Đại Địa Chấn
3
Đại Địa Chấn
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
2
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Vệ Binh Greenfang
2
Vệ Binh Greenfang
Cost 3 Môn Đệ Durand
2
Môn Đệ Durand
Cost 3 Cát Lún
1
Cát Lún
Cost 4 Đại Bác Hư Không
3
Đại Bác Hư Không
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 4 Tích Tụ Năng Lượng
1
Tích Tụ Năng Lượng
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa
Cost 5 Thậm Minh Hộ Vệ
1
Thậm Minh Hộ Vệ
brebisbarbare
Regions
Ionia 24
Shurima 16
Champions
Azir
3
Irelia
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 8
ThƯỜng 21
Type
Champion 6
Follower 21
Spell 10
Landmark 3
Cost
28,500
Mana Cost
0
10
11
9
4
6
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Môn Sinh Võ Học
3
Môn Sinh Võ Học
Cost 1 Người Canh Giữ Cồn Cát
3
Người Canh Giữ Cồn Cát
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
2
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Kẻ Săn Tìm Kho Báu
2
Kẻ Săn Tìm Kho Báu
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Ngai Vàng Đế Vương
3
Ngai Vàng Đế Vương
Cost 2 Lụa Vũ Kiếm Sư
3
Lụa Vũ Kiếm Sư
Cost 2 Cặp Đôi Greenglade
2
Cặp Đôi Greenglade
Cost 3 Irelia
3
Irelia
Cost 3 Domination
3
Domination
Cost 3 Azir
3
Azir
Cost 4 Trở Về Nhà
2
Trở Về Nhà
Cost 4 Nhạc Sĩ Chiến Trường
2
Nhạc Sĩ Chiến Trường
Cost 5 Vũ Điệu Thách Thức
3
Vũ Điệu Thách Thức
Cost 5 Kiếm Hoa Nở Rộ
3
Kiếm Hoa Nở Rộ