Victory

  • Normal
  • Act 1st
  • 14 Turns
  • 8 tháng trước
Noxus Thành Phố Bandle
Gnar
3
Ziggs
3
22,600
VS
Freljord Thành Phố Bandle
Sejuani
3
Teemo
3
23,700
Loco s1
Regions
Thành Phố Bandle 22
Noxus 18
Champions
Gnar
3
Ziggs
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 6
ThƯỜng 28
Type
Champion 6
Follower 24
Spell 10
Cost
22,600
Mana Cost
0
13
12
6
6
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quân Đoàn Hậu Binh
3
Quân Đoàn Hậu Binh
Cost 1 Quân Đoàn Đặc Công
3
Quân Đoàn Đặc Công
Cost 1 Nhà Hóa Học Tài Năng
3
Nhà Hóa Học Tài Năng
Cost 1 Nhện Cưng
3
Nhện Cưng
Cost 1 Phi Tiêu Độc
1
Phi Tiêu Độc
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
3
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 2 Kẻ Xếp Đá
3
Kẻ Xếp Đá
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Lính Bộc Phá Đế Chế
2
Lính Bộc Phá Đế Chế
Cost 2 Nhện Nhà
1
Nhện Nhà
Cost 3 Ý Chí Noxus
3
Ý Chí Noxus
Cost 3 Ziggs
3
Ziggs
Cost 4 Đại Bàng Sấm Nhí
3
Đại Bàng Sấm Nhí
Cost 4 Gnar
3
Gnar
Cost 6 Tàn Sát
3
Tàn Sát
SlyTruth
Regions
Thành Phố Bandle 21
Freljord 19
Champions
Sejuani
3
Teemo
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 1
HiẾm 6
ThƯỜng 27
Type
Champion 6
Follower 22
Spell 12
Cost
23,700
Mana Cost
0
9
15
3
6
3
3
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Ba Chị Em
3
Ba Chị Em
Cost 1 Teemo
3
Teemo
Cost 1 Nhà Hóa Học Tài Năng
3
Nhà Hóa Học Tài Năng
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
3
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 2 Kẻ Xếp Đá
3
Kẻ Xếp Đá
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Diễn Giả Nanh Sắc
3
Diễn Giả Nanh Sắc
Cost 2 Bùa Chú Của Troll
3
Bùa Chú Của Troll
Cost 3 Giáng Mạnh
3
Giáng Mạnh
Cost 4 Đại Bàng Sấm Nhí
3
Đại Bàng Sấm Nhí
Cost 4 Pháp Sư Hắc Lang
3
Pháp Sư Hắc Lang
Cost 5 Linh Hồn Ursine
3
Linh Hồn Ursine
Cost 6 Sejuani
3
Sejuani
Cost 8 Cơn Thịnh Nộ của Freljord
1
Cơn Thịnh Nộ của Freljord