Victory

  • Normal
  • Act 1st
  • 10 Turns
  • 3 tháng trước
Demacia Shurima
Kai'Sa
3
18,000
VS
Shurima Thành Phố Bandle
Taliyah
3
Ziggs
3
26,800
monharry
Regions
Shurima 25
Demacia 15
Champions
Kai'Sa
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 3
HiẾm 10
ThƯỜng 24
Type
Champion 3
Follower 20
Spell 17
Cost
18,000
Mana Cost
0
11
11
8
5
3
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Xer'sai Mới Nở
3
Xer'sai Mới Nở
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
3
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Bọ Hư Không
3
Bọ Hư Không
Cost 1 Giáp Lưới
2
Giáp Lưới
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Không Kích
3
Không Kích
Cost 2 Cổ Nhân Belveth
3
Cổ Nhân Belveth
Cost 2 Tinh Mắt
2
Tinh Mắt
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
2
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Đại Địa Chấn
2
Đại Địa Chấn
Cost 3 Vệ Binh Greenfang
2
Vệ Binh Greenfang
Cost 3 Môn Đệ Durand
1
Môn Đệ Durand
Cost 3 Cát Lún
1
Cát Lún
Cost 4 Đại Bác Hư Không
3
Đại Bác Hư Không
Cost 4 Tích Tụ Năng Lượng
1
Tích Tụ Năng Lượng
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
1
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa
Cost 9 Quái Vật Hư Không
2
Quái Vật Hư Không
big balls baller
Regions
Shurima 33
Thành Phố Bandle 10
Champions
Taliyah
3
Ziggs
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 16
ThƯỜng 16
Type
Champion 6
Follower 14
Spell 14
Landmark 6
Cost
26,800
Mana Cost
0
7
8
15
5
5
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nhà Hóa Học Tài Năng
3
Nhà Hóa Học Tài Năng
Cost 1 Chế Phẩm Cổ Đại
2
Chế Phẩm Cổ Đại
Cost 1 Bãi Mìn Hextech
2
Bãi Mìn Hextech
Cost 2 Nhóc Trượt Cát
3
Nhóc Trượt Cát
Cost 2 Bom Oanh Tạc
2
Bom Oanh Tạc
Cost 2 Vườn Thời Gian
2
Vườn Thời Gian
Cost 2 Thần Khí Thanh Tẩy
1
Thần Khí Thanh Tẩy
Cost 3 Ziggs
3
Ziggs
Cost 3 Kẻ Sùng Đạo Trọn Kiếp
3
Kẻ Sùng Đạo Trọn Kiếp
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
2
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 3 Nghi Thức Ma Pháp
2
Nghi Thức Ma Pháp
Cost 3 Mặt Đất Trỗi Dậy
2
Mặt Đất Trỗi Dậy
Cost 3 Giải Phóng Năng Lượng
1
Giải Phóng Năng Lượng
Cost 4 Đứa Con Của Sa Mạc
3
Đứa Con Của Sa Mạc
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Taliyah
3
Taliyah
Cost 5 Sứ Giả Pháp Sư
2
Sứ Giả Pháp Sư