Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 24 Turns
  • 4 ay önce
Ionia Runeterra
Ahri
3
Bard
3
24,300
VS
Demacia Shurima
Kai'Sa
3
19,500
ABG o5wtf
Regions
Ionia 31
Runeterra 9
Champions
Ahri
3
Bard
3
Rarity
Şampiyon 6
Destansi 1
Ender 9
Yaygin 24
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
24,300
Mana Cost
0
14
14
3
8
0
1
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Zilli Byrd
3
Zilli Byrd
Cost 1 Dans Eden Damlacık
3
Dans Eden Damlacık
Cost 1 Yitip Gidenler
3
Yitip Gidenler
Cost 1 Geri Gönder
3
Geri Gönder
Cost 1 Ionia Söztaşları
2
Ionia Söztaşları
Cost 2 İkiz Disiplin
3
İkiz Disiplin
Cost 2 Navori Casusu
3
Navori Casusu
Cost 2 Dünyanın Nefesi Esmus
3
Dünyanın Nefesi Esmus
Cost 2 Ahri
3
Ahri
Cost 2 Yapmabebo!
2
Yapmabebo!
Cost 3 Gölge İnfazcı
3
Gölge İnfazcı
Cost 4 Evin Dönüşü
3
Evin Dönüşü
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 4 Yadsıma
2
Yadsıma
Cost 6 Bin Kuyruklu Sai'nen
1
Bin Kuyruklu Sai'nen
LFR Vladestiny
Regions
Shurima 25
Demacia 15
Champions
Kai'Sa
3
Rarity
Şampiyon 3
Destansi 4
Ender 12
Yaygin 21
Type
Champion 3
Follower 18
Spell 19
Cost
19,500
Mana Cost
0
8
12
8
7
3
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Çağrı Ayini
3
Çağrı Ayini
Cost 1 Hiçlik Haşeresi
3
Hiçlik Haşeresi
Cost 1 Kolcu Azmi
2
Kolcu Azmi
Cost 2 Kör Eden Saldırı
3
Kör Eden Saldırı
Cost 2 Petrisit Açıkkanat
3
Petrisit Açıkkanat
Cost 2 Belveth'li Bilge
2
Belveth'li Bilge
Cost 2 Aydınkalkan Koruyucusu
2
Aydınkalkan Koruyucusu
Cost 2 Keskin Görüş
2
Keskin Görüş
Cost 3 Afet
3
Afet
Cost 3 Merhametsiz Avcı
3
Merhametsiz Avcı
Cost 3 Kum Batağı
1
Kum Batağı
Cost 3 Antik Kum Saati
1
Antik Kum Saati
Cost 4 Hiçlik Direnişçisi
3
Hiçlik Direnişçisi
Cost 4 Hükümsüzlük Ayini
2
Hükümsüzlük Ayini
Cost 4 Gücün Sınırı
2
Gücün Sınırı
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa
Cost 9 Hiçlik Ucubesi
2
Hiçlik Ucubesi