Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 21 Turns
  • 4 tháng trước
Ionia Runeterra
Ahri
3
Bard
3
24,300
VS
Demacia Quần Đảo Bóng Đêm
Kindred
3
20,800
ABG o5wtf
Regions
Ionia 31
Runeterra 9
Champions
Ahri
3
Bard
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 1
HiẾm 9
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
24,300
Mana Cost
0
14
14
3
8
0
1
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Thu Về
3
Thu Về
Cost 1 Quái Nước Nhảy Múa
3
Quái Nước Nhảy Múa
Cost 1 Kẻ Khóc Thương
3
Kẻ Khóc Thương
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Đá Tưởng Ký Ionia
2
Đá Tưởng Ký Ionia
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Phản Đồ Navori
3
Phản Đồ Navori
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 2 Ahri
3
Ahri
Cost 2 Không Đâu Nha!
2
Không Đâu Nha!
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
3
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 4 Trở Về Nhà
3
Trở Về Nhà
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 6 Sai'nen Nghìn Đuôi
1
Sai'nen Nghìn Đuôi
GÖX
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 37
Demacia 3
Champions
Kindred
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 5
HiẾm 13
ThƯỜng 19
Type
Champion 3
Follower 22
Spell 15
Cost
20,800
Mana Cost
2
4
9
7
11
3
0
4
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Đồ Tể Tham Lam
2
Đồ Tể Tham Lam
Cost 1 Đôi Cánh và Ngọn Sóng
2
Đôi Cánh và Ngọn Sóng
Cost 1 Lão Ngư Vô Lo
2
Lão Ngư Vô Lo
Cost 2 Đấu Tay Đôi
3
Đấu Tay Đôi
Cost 2 Lính Canh Bị Nguyền Rủa
3
Lính Canh Bị Nguyền Rủa
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 3 Xe Chỉ Luồn Kim
3
Xe Chỉ Luồn Kim
Cost 3 Kẻ Bất Tử
3
Kẻ Bất Tử
Cost 3 Bóng Đêm Rình Rập
1
Bóng Đêm Rình Rập
Cost 4 Quái Hút Linh Hồn
3
Quái Hút Linh Hồn
Cost 4 Nghiền Nát
3
Nghiền Nát
Cost 4 Kindred
3
Kindred
Cost 4 Rồng Camavor
2
Rồng Camavor
Cost 5 Thiên Ma Xá Tội
3
Thiên Ma Xá Tội
Cost 7 Kền Kền Âm Giới
2
Kền Kền Âm Giới
Cost 7 Bạo Tàn
2
Bạo Tàn