Cuộc đời mà
APAC

Last updated: 1月前

Match History

2023-10-11
50%
(1W 1L)
Victory
Normal
Act 2nd · 22 Turns
1個月前
蘇瑞瑪 班德爾城
埃可尚
3
19,200
VS
諾克薩斯 闇影島
勒布朗
3
關
3
35,500
Defeat
Normal
Act 2nd · 18 Turns
1個月前
蘇瑞瑪 班德爾城
埃可尚
3
19,200
諾克薩斯 班德爾城
藍寶
3
達瑞文
3
24,300
2023-10-09
100%
(4W 0L)
Victory
Normal
Act 1st · 28 Turns
1個月前
蘇瑞瑪 班德爾城
埃可尚
3
19,200
諾克薩斯 闇影島
安妮
3
關
2
24,000
Victory
Normal
Act 2nd · 21 Turns
1個月前
蘇瑞瑪 班德爾城
埃可尚
3
19,200
VS
弗雷爾卓德 愛歐尼亞
泰達米爾
3
麗珊卓
3
34,000
Victory
Normal
Act 1st · 18 Turns
1個月前
蘇瑞瑪 班德爾城
埃可尚
3
19,200
諾克薩斯 愛歐尼亞
易大師
3
煞蜜拉
3
28,100
Victory
Normal
Act 1st · 6 Turns
1個月前
蘇瑞瑪 班德爾城
埃可尚
3
19,200
符文大地 諾克薩斯
安妮
3
燼
3
22,000
2023-10-01
50%
(3W 3L)
Victory
Ranked
Act 1st · 22 Turns
1個月前
皮爾托福&佐恩 諾克薩斯
煞蜜拉
3
瑟菈紛
3
34,900
蒂瑪西亞 巨石峰
蓋倫
3
凱爾
2
嘉文四世
1
27,400
Victory
Ranked
Act 1st · 19 Turns
1個月前
皮爾托福&佐恩 諾克薩斯
煞蜜拉
3
瑟菈紛
3
34,900
諾克薩斯
達瑞斯
3
15,600
Defeat
Ranked
Act 1st · 39 Turns
1個月前
皮爾托福&佐恩 諾克薩斯
煞蜜拉
3
瑟菈紛
3
34,900
諾克薩斯 弗雷爾卓德
艾希
2
勒布朗
1
泰達米爾
1
23,300
Defeat
Ranked
Act 2nd · 32 Turns
1個月前
皮爾托福&佐恩 諾克薩斯
煞蜜拉
3
瑟菈紛
3
34,900
VS
闇影島 符文大地
伊芙琳
3
茂凱
3
32,400
Victory
Ranked
Act 1st · 20 Turns
1個月前
皮爾托福&佐恩 諾克薩斯
煞蜜拉
3
瑟菈紛
3
34,900
VS
蒂瑪西亞 弗雷爾卓德
烏迪爾
3
蓋倫
3
24,500
Defeat
Ranked
Act 2nd · 36 Turns
1個月前
皮爾托福&佐恩 諾克薩斯
煞蜜拉
3
瑟菈紛
3
34,900
皮爾托福&佐恩 巨石峰
杰西
3
漢默丁格
3
26,000
2023-09-30
100%
(6W 0L)
Victory
Ranked
Act 1st · 22 Turns
2個月前
皮爾托福&佐恩 諾克薩斯
煞蜜拉
3
瑟菈紛
3
34,900
諾克薩斯 愛歐尼亞
煞蜜拉
3
安妮
2
19,700
Victory
Ranked
Act 2nd · 32 Turns
2個月前
皮爾托福&佐恩 諾克薩斯
煞蜜拉
3
瑟菈紛
3
34,900
VS
皮爾托福&佐恩 比爾吉沃特
凱特琳
2
珍娜
2
瑟菈紛
2
39,700
Victory
Ranked
Act 1st · 43 Turns
2個月前
皮爾托福&佐恩 諾克薩斯
煞蜜拉
3
瑟菈紛
3
34,900
闇影島 愛歐尼亞
18,400
Victory
Ranked
Act 1st · 43 Turns
2個月前
皮爾托福&佐恩 諾克薩斯
煞蜜拉
3
瑟菈紛
3
34,900
符文大地 蘇瑞瑪
奈德麗
3
妮可
3
26,900
Victory
Ranked
Act 1st · 46 Turns
2個月前
皮爾托福&佐恩 諾克薩斯
煞蜜拉
3
瑟菈紛
3
34,900
闇影島 蘇瑞瑪
克黎思妲
2
納瑟斯
2
關
1
28,900
Victory
Ranked
Act 1st · 35 Turns
2個月前
皮爾托福&佐恩 諾克薩斯
煞蜜拉
3
瑟菈紛
3
34,900
巨石峰 弗雷爾卓德
凱爾
2
烏迪爾
2
20,500
2023-09-28
100%
(2W 0L)
Victory
Normal
Act 1st · 14 Turns
2個月前
愛歐尼亞 諾克薩斯
安妮
3
煞蜜拉
3
23,800
愛歐尼亞 諾克薩斯
犽宿
3
23,600
Victory
Normal
Act 2nd · 21 Turns
2個月前
愛歐尼亞 諾克薩斯
安妮
3
煞蜜拉
3
23,800
符文大地 諾克薩斯
安妮
3
燼
3
22,400