Victory

  • Normal
  • Act 2nd
  • 49 Turns
  • 3 tháng trước
Thành Phố Bandle Shurima
Akshan
3
Zilean
3
30,900
VS
Demacia Shurima
Kai'Sa
3
17,700
Moontal
Regions
Shurima 24
Thành Phố Bandle 16
Champions
Akshan
3
Zilean
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 20
ThƯỜng 9
Type
Champion 6
Follower 13
Spell 21
Cost
30,900
Mana Cost
3
8
12
7
5
0
5
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Bản Năng Tiên Đoán
3
Bản Năng Tiên Đoán
Cost 1 Đánh Đổi Phụ Kiện
3
Đánh Đổi Phụ Kiện
Cost 1 Cát Tiên Tri
3
Cát Tiên Tri
Cost 1 Rái Cá Bạch Tuộc
2
Rái Cá Bạch Tuộc
Cost 2 Zilean
3
Zilean
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
3
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Akshan
3
Akshan
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
3
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Lãng Khách Vekaura
2
Lãng Khách Vekaura
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 4 Baccai Sa Thuật
3
Baccai Sa Thuật
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 6 Tộc Sên Hiếu Kỳ
3
Tộc Sên Hiếu Kỳ
Cost 6 Mini-Hóa
2
Mini-Hóa
The Sharp
Regions
Shurima 22
Demacia 18
Champions
Kai'Sa
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 2
HiẾm 14
ThƯỜng 21
Type
Champion 3
Follower 20
Spell 17
Cost
17,700
Mana Cost
0
10
10
10
6
4
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
3
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Bọ Hư Không
3
Bọ Hư Không
Cost 1 Quyết Tâm Của Viễn Binh
2
Quyết Tâm Của Viễn Binh
Cost 1 Xer'sai Mới Nở
2
Xer'sai Mới Nở
Cost 2 Không Kích
3
Không Kích
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
2
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Cổ Nhân Belveth
2
Cổ Nhân Belveth
Cost 3 Đại Địa Chấn
3
Đại Địa Chấn
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
2
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Vệ Binh Greenfang
2
Vệ Binh Greenfang
Cost 3 Môn Đệ Durand
2
Môn Đệ Durand
Cost 3 Cát Lún
1
Cát Lún
Cost 4 Đại Bác Hư Không
3
Đại Bác Hư Không
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 4 Tích Tụ Năng Lượng
1
Tích Tụ Năng Lượng
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa
Cost 5 Thậm Minh Hộ Vệ
1
Thậm Minh Hộ Vệ