Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 22 Turns
  • 3 tháng trước
Demacia Shurima
Kai'Sa
3
18,700
VS
Piltover & Zaun Shurima
Zilean
3
17,400
meer
Regions
Shurima 25
Demacia 15
Champions
Kai'Sa
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 4
HiẾm 8
ThƯỜng 25
Type
Champion 3
Follower 20
Spell 17
Cost
18,700
Mana Cost
0
9
8
8
7
6
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
3
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Bọ Hư Không
3
Bọ Hư Không
Cost 1 Xer'sai Mới Nở
2
Xer'sai Mới Nở
Cost 1 Giáp Lưới
1
Giáp Lưới
Cost 2 Không Kích
3
Không Kích
Cost 2 Cổ Nhân Belveth
3
Cổ Nhân Belveth
Cost 2 Tinh Mắt
1
Tinh Mắt
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
1
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
2
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Vệ Binh Greenfang
2
Vệ Binh Greenfang
Cost 3 Đại Địa Chấn
2
Đại Địa Chấn
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
1
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Môn Đệ Durand
1
Môn Đệ Durand
Cost 4 Đại Bác Hư Không
3
Đại Bác Hư Không
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 4 Tích Tụ Năng Lượng
1
Tích Tụ Năng Lượng
Cost 4 Cánh Bạc Phi Ưng
1
Cánh Bạc Phi Ưng
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
2
Song Kiếm Hợp Bích
Cost 5 Thậm Minh Hộ Vệ
1
Thậm Minh Hộ Vệ
Cost 9 Quái Vật Hư Không
2
Quái Vật Hư Không
AKMJ
Regions
Shurima 23
Piltover & Zaun 17
Champions
Zilean
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 3
HiẾm 7
ThƯỜng 27
Type
Champion 3
Follower 11
Spell 20
Landmark 6
Cost
17,400
Mana Cost
0
12
20
5
3
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Trượt Thủ
3
Trượt Thủ
Cost 1 Chế Phẩm Cổ Đại
3
Chế Phẩm Cổ Đại
Cost 1 Mèo Sa Ngã
3
Mèo Sa Ngã
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
2
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Cát Tiên Tri
1
Cát Tiên Tri
Cost 2 Nghi Thức Chuyển Giao
3
Nghi Thức Chuyển Giao
Cost 2 Bí Thuật Thời Gian
3
Bí Thuật Thời Gian
Cost 2 Zilean
3
Zilean
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Vườn Thời Gian
3
Vườn Thời Gian
Cost 2 Pháp Sư Thời Gian Học Việc
3
Pháp Sư Thời Gian Học Việc
Cost 2 Chuẩn Bị Chu Đáo
2
Chuẩn Bị Chu Đáo
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 3 Dư Chấn
2
Dư Chấn
Cost 3 Áo Tàng Hình Lượm Được
1
Áo Tàng Hình Lượm Được
Cost 4 Ác Nhân Không Cầu Toàn
2
Ác Nhân Không Cầu Toàn
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
1
Nghi Lễ Cự Tuyệt