Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 16 Turns
  • 4 tháng trước
Thành Phố Bandle Shurima
Akshan
3
Gnar
3
28,000
VS
Thành Phố Bandle Noxus
Teemo
3
Ziggs
3
23,000
Cybergeddon
Regions
Thành Phố Bandle 21
Shurima 19
Champions
Akshan
3
Gnar
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
ThƯỜng 28
Type
Champion 6
Follower 20
Spell 14
Cost
28,000
Mana Cost
0
12
8
8
6
3
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Đá Tôi Luyện
3
Đá Tôi Luyện
Cost 1 Nhà Hóa Học Tài Năng
3
Nhà Hóa Học Tài Năng
Cost 1 Yordle Cận Vệ
3
Yordle Cận Vệ
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Akshan
3
Akshan
Cost 2 Thần Khí Thanh Tẩy
2
Thần Khí Thanh Tẩy
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
3
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Giáng Mạnh
3
Giáng Mạnh
Cost 3 Lãng Khách Vekaura
2
Lãng Khách Vekaura
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
3
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 4 Gnar
3
Gnar
Cost 5 Tùy Phái Tàn Tích
3
Tùy Phái Tàn Tích
Cost 6 Rồng Giấy
3
Rồng Giấy
Re Dei Pezzenti
Regions
Thành Phố Bandle 23
Noxus 17
Champions
Teemo
3
Ziggs
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 8
ThƯỜng 26
Type
Champion 6
Follower 24
Spell 10
Cost
23,000
Mana Cost
0
12
17
6
2
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Teemo
3
Teemo
Cost 1 Nhà Hóa Học Tài Năng
3
Nhà Hóa Học Tài Năng
Cost 1 Quân Đoàn Đặc Công
3
Quân Đoàn Đặc Công
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 2 Trợ Lý Thư Viện
3
Trợ Lý Thư Viện
Cost 2 Quân Đoàn Bộc Phá
3
Quân Đoàn Bộc Phá
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
3
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 2 Lính Bộc Phá Đế Chế
3
Lính Bộc Phá Đế Chế
Cost 2 Kẻ Xếp Đá
3
Kẻ Xếp Đá
Cost 2 Gậy Chọc
2
Gậy Chọc
Cost 3 Ý Chí Noxus
3
Ý Chí Noxus
Cost 3 Ziggs
3
Ziggs
Cost 4 Lời Thì Thầm
2
Lời Thì Thầm
Cost 6 Tàn Sát
3
Tàn Sát